« dovést » traduction en anglais

CS

« dovést » en anglais

EN

CS dovést
volume_up
[dovezu] {verbe}

1. général

Nepodařilo se nám dovést tato jednání do zdárného konce v podobě konečného usnesení o dohodě.
We did not manage to bring the negotiations to a close with a final resolution for an agreement.
Druhým krokem bylo to, že paní Van Bremptová dokázala dovést členy výboru k určitému řešení a kompromisu.
The second step was that Mrs Van Brempt managed to guide the members of the committee towards a solution and a compromise.
(FR) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych se připojil k díkům a gratulacím určeným těm, kterým se podařilo dovést tato velice náročná jednání do konce.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to join in the thanks and congratulations addressed to those who have managed to conclude these very difficult negotiations.
dovést (aussi: moci, moct, umět)
Doufejme, že bude schopen tuto zemi bezpečně dovést k volbám v polovině roku 2009.
Let us hope that he will be able to arrive safely to the election process in the middle of 2009.
A podle toho, do jakého stupně to dokážeme dovést, podle toho dokážeme změnit společnost.
And to the degree we're going to do that, to the degree we're able to do that, we'll be able to change society.
Proto mám za to, že nejsem schopen hájit stanovisko Parlamentu, a nejsem ani schopen dovést tato jednání k úspěšnému výsledku.
I therefore do not feel able to defend Parliament's position, nor do I feel able to lead these negotiations to a successful outcome.

2. "vědět jak něco udělat"

dovést (aussi: umět)

Exemples d'usage pour « dovést » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechStrach a zarputilost tohoto diktátora mohou Bělorusko dovést ke ztrátě svrchovanosti.
The dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.
CzechV těchto souvislostech považujeme za nutné dovést tento nekonečný příběh k závěru.
Against this background, we should now bring this never-ending story to a conclusion.
CzechPojďme tedy tuto věc dovést do konce a zároveň připravovat lepší variantu.
Therefore, let us carry out the job, while working for a better scenario.
CzechJe proto důležité spojit síly a dovést toto jednací kolo k závěru.
It is therefore vital to join forces in order to bring the Round to a conclusion.
CzechOpravdu chceme dovést naše klima do stavu, kdy už nebude cesty zpět?
Are we also willing to subject our climate to the point of no return?
CzechTo je pro nás zásadní důvod, když říkáme, že chceme nyní dovést tento postup do konce.
This is the essential reason for us saying that we want to bring this procedure to a conclusion now.
CzechMyslím, že Evropská unie by měla zahájit i dovést do konce toto partnerství co nejrychleji.
I feel that the European Union should initiate and finalise this partnership as quickly as possible.
CzechModré karty představují první krok správným směrem a mohou nás dovést k trojímu vítězství.
The Blue Card is the first step in the right direction and represents a possible triple win situation.
CzechKomise je povinna dovést k pozitivnímu závěru jednání v rámci Světové obchodní organizace.
The Commission is obliged to bring the World Trade Organisation negotiations to a positive conclusion.
CzechProto musíme práci na směrnici Solventnost II dovést k úspěšnému závěru.
This is why we are determined to bring a satisfactory conclusion to the work on the Solvency II directive.
CzechProto jsme nyní povinni dovést proces k jeho konci.
Consequently, we are now bound to steer the process to its conclusion.
CzechMezi členy Rady a v rámci Parlamentu jsem však zaznamenal vůli dovést jednání do úspěšného konce.
Nevertheless, I have perceived a will to succeed among the Members of the Council and within Parliament.
CzechOdvádíme tuto práci nyní, takže ji můžeme dovést do konce.
Now we are doing this work and so we can bring it to an end.
CzechMusíme urychlit, dovést ke konečné formě či dokončit úkol, který byl správným způsobem naplánován a zahájen.
We need to speed up, round off or complete the task that was planned and begun in the correct way.
CzechMěli bychom dovést léky nemocným.
We should send peacekeeping troops to serve those who are facing a civil war.
CzechNyní nastal čas tento proces konečně dovést do konce.
Now is the time to bring this process finally to an end.
CzechDomnívám se tedy, že tato spolupráce nás může společně s dohledem Parlamentu dovést k pozitivnímu výsledku.
Thus, with the vigilant eye of Parliament, I believe that this cooperation can lead us to a positive result.
CzechNaše skupina chce doporučit obezřetnost spíše než snahu dovést toto kolo jednání k závěru jakýmkoli způsobem.
My group would recommend caution, rather than bringing this round to a conclusion come hell or high water.
CzechNemá smysl pokračovat ve financování Galilea pokud Rada nemá upřímnou vůli dovést jej až do konce.
It is pointless continuing to finance Galileo if the Council does not have the genuine will to see it through to the end.
CzechPro Komisi je prioritou dovést jednotný trh do 21. století a do roku 2012 Komise přednese nové návrhy.
Bringing the single market into the 21st century is a priority for the Commission, which will make new proposals by 2012.