« energický » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous energicky
CS

« energický » en anglais

CS

energický {adjectif masculin}

volume_up
energický (aussi: důrazný, mocný, odolný, pevný)
Energický postup na evropské úrovni může mít důležitý stimulační vliv na vnitrostátní, regionální i místní úrovni.
Strong action at European level can have an important knock-on effect at national, regional and local level.
Paní komisařko, již jsme si vás vyslechli a oceňujeme váš energický postoj, který jste k této konkrétní záležitosti zaujala.
Commissioner, we have already heard you and we appreciate the strong stand that you have been taking on this particular issue.
Jsem přesvědčen, že musíme Gruzii podporovat více energicky a jednoznačně a vyvinout silnější tlak na Rusko.
It is my belief that we must be more energetic and unambiguous in our support for Georgia, and exert stronger pressure on Russia.
energický (aussi: usilovný)
Přeji švédskému předsednictví hodně štěstí, aby se tohoto důležitého úkolu energicky chopilo.
I wish the Swedish Presidency luck in making an energetic start on this important task.
The new Administration has made an energetic start.
Jsem přesvědčen, že musíme Gruzii podporovat více energicky a jednoznačně a vyvinout silnější tlak na Rusko.
It is my belief that we must be more energetic and unambiguous in our support for Georgia, and exert stronger pressure on Russia.
energický
Bylo by tedy velmi cynické, kdybychom nezačali energicky jednat.
It would be cynical, then, not to take very forceful action.
Pro řešení těchto úkolů je velmi důležitá čerstvá a energická podpora Evropského parlamentu.
For those tasks, the fresh and forceful backing of the European Parliament is of great importance.
Demokratická transformace v Turecku je mocným důkazem přetrvávající měkké síly perspektivy přistoupení k ES, pokud je užívána spravedlivě, pevně, energicky a konzistentně.
The democratic transformation of Turkey is a forceful testimony of the continued soft power of the EC accession perspective when used fairly and firmly and with vigour and consistency.
Pane předsedající, zpráva paní Thomsenové právem obhajuje energický přístup, jehož cílem je zajistit větší podíl obnovitelných zdrojů energie na naší celkové spotřebě energie.
Mr President, the Thomsen report rightly advocates a vigorous approach to ensuring that renewable sources make up a major proportion of our total energy use.
energický (aussi: čilý)
energický (aussi: bujný)
energický (aussi: mužný, mužský, robustní)
energický (aussi: silný, statný, vitální)
energický (aussi: odvážný, živý)
Ve včerejší rozpravě, která byla velmi energická, vyjádřili, pane předsedo, kolegové poslanci množství kritických postojů.
Yesterday evening, the debate was very spirited, Mr President, and our fellow Members voiced a lot of criticism.
energický (aussi: odvážný)
energický (aussi: šumivý)
energický (aussi: plný elánu, živý)
volume_up
zippy {adj.} [fam.]
energický
volume_up
zippo {adj.} [fam.]
energický (aussi: odvážný, statečný)
energický (aussi: mužný)

Exemples d'usage pour « energický » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechZde potřebujeme energický a pečlivý přístup ze strany příslušných orgánů.
Here, we need commitment and a meticulous approach from the relevant authorities.
CzechTo je další poznámka, kterou je třeba v této rozpravě energicky učinit.
This is another point that needs to be made forcefully in the present debate.
Czech. - Pane předsedo, vážení poslanci, tato Komise se ujala svých úkolů energicky.
Mr President, distinguished Members of Parliament, this Commission hit the ground running.
CzechPaní komisařka Georgieva zde včera v Parlamentu důrazně a energicky tuto událost odsoudila.
In this House yesterday, Commissioner Georgieva strongly and forcefully condemned this event.
CzechZaprvé k trestu smrti mi dovolte říci, že jsem se tímto tématem zabývala velice energicky.
First, concerning the death penalty, let me say that I have taken up this issue very forcefully.
CzechEvropská unia před nějakou dobou energicky zareagovala na násilné potlačení protestů v Myanmaru.
The EU responded strongly to the violent suppression of the riots in Myanmar some time ago.
CzechSkutečně doufám, že Komise a Parlament budou i nadále energicky spolupracovat.
I very much hope that the Commission and Parliament will continue to work together in such a committed way.
CzechProto Komisi a Radu důrazně vyzývám, aby jednali odhodlaně, jednotně a energicky.
Therefore, I strongly call upon the Commission and the Council to react with determination, unity and strength.
CzechPaní komisařko, musíme energicky a autoritativně převzít vedení, abychom dosáhli míru.
Commissioner, we must vigorously and authoritatively take up the leadership in order to bring about peace.
CzechEvropa musí v řízení finanční i hospodářské krize vystupovat jednotně a energicky.
Europe must be united and determined in the management of the financial crisis and of the economic crisis also.
CzechProto bych vás ráda ve vší vážnosti požádala, abyste toto poselství svým vládám předali energicky.
That is why I would earnestly request that you convey this message to our governments with vigour.
CzechSamozřejmě děkuji paní Roureové, která tak energicky hájí tuto vyváženost a ochranu údajů.
My thanks, of course, go to Mrs Roure, who has defended this balance, and data protection, so energetically.
CzechV posledních letech vztahy s tímto regionem znovu energicky rozvíjí Rusko stejně jako asijské země.
In recent years Russia has been vigorously developing relations there anew, as have Asian countries.
CzechUdělejme to s vizí a energicky, iniciativně a s odvahou.
Let us do so with vision and drive, with initiative and courage.
CzechProstřednictvím politiky soudržnosti můžeme energicky reagovat na cíle strategie Evropa 2020.
It is through cohesion policy that we can also respond vigorously to the goals of the Europe 2020 strategy.
CzechEU musí zůstat bdělá a energicky prosazovat cílevědomou politiku proti této nepřijatelné korupci.
The EU must remain vigilant and energetically pursue a purposeful policy against this unacceptable corruption.
CzechNizozemská strana za svobodu (PVV) přirozeně energicky vystupuje proti navrhovanému růstu o téměř 5 %.
Naturally, the Dutch Party for Freedom (PVV) is vehemently opposed to the proposed increase of nearly 5%.
CzechMusíme energicky uplatňovat opatření, která jdou nad rámec toho, co je nezbytně nutné z legislativního hlediska.
We need to vigorously pursue measures that are above the absolutely necessary from a legislative point of view.
CzechNeměli bychom aktivněji využívat naši strategii Globální Evropa a energicky uplatňovat body, které obsahuje?
Should we not make more proactive use of our Global Europe strategy and forcefully implement the points it contains?
CzechJe třeba, abychom to skutečně energicky řešili.