« jsou » traduction en anglais

CS

« jsou » en anglais

EN
CS

jsou

volume_up

Exemples d'usage pour « jsou » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechOdlišné jsou dokonce i priority v rámci celkového souboru spotřebitelských práv.
There are even different emphases within the overall complex of consumer rights.
CzechS tím jsou spojena značná rizika, zejména pro evropské odvětví živočišné výroby.
This involves significant risks, particularly for the European livestock sector.
CzechJsou ale zapotřebí nějaká zlepšení, kterých můžeme na evropské úrovni dosáhnout.
A few improvements that we can achieve at European level are necessary, however.
CzechNemůžete mít 27 různých systémů, které jsou všechny nejlepší a v tom samém čase.
You cannot have 27 different systems that are all the best all at the same time.
CzechRozhodnutím se navrhují poloviční opatření, která jsou sama o sobě nedostatečná.
The decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.
CzechDalšími překážkami jsou jazykové bariéry a náklady spojené se soudním jednáním.
The language barrier and cost of the proceedings represent additional obstacles.
CzechJediným, kdo z veškeré této spolupráce získává, jsou velké evropské společnosti.
The only ones to profit from all this cooperation are the big European companies.
CzechSvoboda jako hodnota a bezpečnost jako nástroj jsou pro evropský projekt zásadní.
Freedom as a value and security as a tool are essential to the European project.
CzechV Bruselu jsou podepsány dohody o volném obchodu s Estonskem, Litvou a Lotyšskem.
Free trade agreements are signed in Brussels with Estonia, Latvia and Lithuania.
CzechSchengenský prostor a spolupráce jsou založeny na Schengenské dohodě z roku 1985.
The Schengen area and cooperation are founded on the Schengen Agreement of 1985.
CzechJejich mozky jsou přiměřeně, jsou ve stejném poměru k tělu jako mozky šimpanzů.
Their brains are proportionate, in the same proportion as chimpanzee brains are.
CzechStejně tak jsem přesvědčen, že lidé v tomto Parlamentu jsou proti diskriminaci.
Similarly, I think that people in this Parliament are opposed to discrimination.
CzechNyní jsou investice volné pro všechny produkty, ať už z Evropské unie, či nikoli.
Now, investment is free to all products, whether from the European Union or not.
CzechTisíce civilistů - občanů EU - kteří v těchto oblastech žijí, jsou vystaveni...
Thousands of civilians - EU citizens - living in these areas are subjected to...
CzechRomové jsou největší menšinou v Evropě a pravděpodobně také nejdiskriminovanější.
Roma are the largest majority in Europe and probably the most discriminated one.
CzechPalivové vodíkové články jsou jedním ze slibných experimentálních pohonů vozidel.
Hydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.
CzechRuská prohlášení o privilegovaných zájmech ve své sousedství jsou toho dědictvím.
Russia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
CzechPři práci na této zprávě jsem si uvědomila, že klíčovým aspektem jsou informace.
While I was working on the report, I realised that a key aspect is information.
CzechNa trhu jsou již k dispozici různé alternativy odstraňovačů nátěrů na bázi DCM.
Various alternatives to DCM-based strippers are already available on the market.
CzechTo jsou tedy velice reálné a praktické důsledky a uvedla jsem jen jeden z mnoha.
So there are very real and practical implications and this is just one of them.