« místní » traduction en anglais

CS

« místní » en anglais

EN

CS místní
volume_up
{masculin}

místní (aussi: obyvatel, občan, rezident, usedlík)
volume_up
resident {substantif}
Pokud je daný typ ošetření bezplatný pro místní obyvatele, nemusíte jej platit ani vy.
If that medical treatment is free for local residents, you will not have to pay.
Místní obyvatelé proti tomuto plánu protestovali.
The local residents have protested against this plan.
Byly ustanoveny zvláštní komise, ale ty dokonce ani neměly povinnost informovat místní orgány a obyvatele.
Special commissions have been set up, but these have not even been obliged to keep local authorities and residents informed.

Exemples d'usage pour « místní » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechTvrdila, že je ředitelkou místní divize Červeného kříže na Ministerstvu obchodu.
And she claimed to be the general manager of Red Cross at the Chamber of Commerce.
CzechČlenské státy by měly upřednostňovat ovoce z místní produkce a ovoce sezónní.
The Member States should give preference to locally produced and seasonal fruit.
CzechMístní lidé jsou vystaveni svévolnému a někdy násilnému zacházení ze strany úředníků.
Its people are subject to arbitrary and sometimes violent treatment by officials.
CzechNaším cílem je, aby se na místní úrovni v Kampánii řešily problémy s odpadem.
We are interested in seeing the waste problems being dealt with locally in Campania.
CzechSložka Kontakty se nachází na cestě <místní disk>:uživateléKontakty.
CzechŘešení licencování a aktivace pro podniky, školy a instituce státní a místní správy
Licensing and activation solutions for business, schools, and government.
Czech. - Nacházíme se uprostřed globální krize, ale dopad globální krize je místní.
in writing. - We are in a global crisis, but a global crisis that is hitting locally.
CzechZemě nebo oblast, ve které žijete, a místní používaný standard vysílání.
The country or region in which you live and the broadcasting standard that is used.
CzechJe třeba přidat pomocí ovládacího panelu Místní a jazykové nastavení další jazyky.
You need to add additional languages using Regional and Language Options in Control Panel.
CzechChápou problémy s chudobou spojené a místní společenství s nimi spolupracují.
They understand the problems, and the communities are acting together.
CzechBěhem nich můžete poznat místní lidové tance a hudbu, zejména melancholické fado.
They are characterised by folk dance and music, particularly the traditional melancholy fado .
CzechNezapomeňte ochutnat lotyšskou čokoládu a žitný chléb, což jsou tradiční místní speciality!
Don’t forget to try Latvian chocolate and rye bread for a real taste of the country!
CzechZemě nebo oblast, ve které žijete, a místní používaný standard vysílání.
The type of TV programming that you subscribe to from your cable or satellite provider.
CzechTato skutečnost nepřetržitě vytváří problémy také na místní úrovni.
This constantly creates problems, even when it should be sorted out locally.
CzechKlikněte na kartu Připojení a pak klikněte na tlačítko Nastavení místní sítě.
Click the Connections tab, and then click the LAN settings button.
CzechPo volbách místní parlament zvolil - nebo dosadil - výbor pro lidská práva.
Since the election, its parliament has elected - or appointed - a committee on human rights.
CzechVybízíme je k tomu, aby podle možností co nejvíce nakupovali místní potraviny.
We encourage them to purchase food locally as much as possible.
CzechTo znamená, že pokud je péče pro místní pojištěnce bezplatná, bude bezplatná i pro Annu.
This means that if treatment is free for people insured there, it will be free for Anna too.
CzechV dialogovém okně Místní a jazykové nastavení na kartě Jazyky klikněte na tlačítko Podrobnosti.
In the Regional and Language Options dialog box, on the Languages tab, click Details.
Czech(smích) Ale místní aktivisté jsou potřeba u jednacích stolů právě v procesu rozhodování.
(Laughter) But grassroots groups are needed at the table during the decision-making process.