« nadto » traduction en anglais

CS

« nadto » en anglais

CS

nadto {adverbe}

volume_up
Nadto jsou k dispozici odkazy na další relevantní nebo související stránky.
Furthermore, links to other relevant and related sites are offered.
Nadto je vhodné nechat tyto dva nástroje růst odděleně tak, aby každý rozvinul své vlastní kvality.
Furthermore, it is appropriate to let the two grow separately, so that each one develops its own qualities.

Exemples d'usage pour « nadto » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechNadto přeji nám všem pozitivní výsledek jednání, který bude především hledět kupředu.
In addition, I wish all of us a positive and, above all, a forward-looking outcome.
CzechNařízení navazuje na REACH, ale nadto zavádí třídu a kategorii nebezpečnosti.
The regulation ties in with REACH, but it also introduces hazard classes and categories.
CzechA nadto v Evropě čelíme vážné slabosti a riskujeme ohrožení naší bezpečnosti.
More than that, we face within Europe a serious weakness and the risk of a threat to our security.
CzechNadto tyto náklady musí nést také evropští daňoví poplatníci.
In addition to this, the costs are also borne by European taxpayers.
CzechNadto je Komise v kontaktu s thajskými úřady.
In addition, the Commission has been in contact with the Thai authorities.
CzechNadto má být Evropa do roku 2015 nejmobilnějším světadílem na světě, co se týče přístupu k internetu.
In addition, the intention is for Europe to be the most mobile continent in the world in terms of Internet access by 2015.
CzechNadto, děti potřebují mnoho dávek vakcíny.
CzechJsem nadto toho názoru, že bychom měli zohlednit také emise jiných plynů, jako jsou toxické oxidy nebo dusík.
In addition, I am of the opinion that we should take account of emissions of other gases too, such as toxic oxides of nitrogen.
CzechRozsudky mezinárodních soudů toto stanovují, a nadto podle mezinárodního práva tyto vody Maroku nepatří.
The judgments of international courts state as much and, above all, international law states that the waters do not belong to Morocco.
CzechA nadto, ta pravidla se stále mění.
CzechJakým právem Brusel opět zasahuje do záležitostí svrchovaného státu a nadto porušuje mezinárodní ujednání?
By what right is Brussels once again interfering in the affairs of a sovereign state, and violating international arrangements to boot?
CzechNadto skutečnost, že měkké normy komunitárního sekundárního práva nejsou závazné, neznamená, že jsou bez právního významu.
In addition, the fact that the soft rules of secondary Community law are not legally binding does not mean that they have no legal value.
CzechNadto se také diskutuje o tom, zda by mělo být bohatým zemím povoleno převést nevyužité emisní povolenky z předchozích let.
On top of this, it is also being discussed whether rich countries should be allowed to carry over unused emissions allowances from previous years.
CzechUčinili jsme tak proto, abychom zajistili rovné podmínky pro všechny občany Evropské unie, nadto jsme tím chtěli vyjádřit i naši solidaritu.
This was done in order to safeguard a level playing field for of all European Union citizens and, beyond that, as an expression of solidarity.
CzechNamísto toho se zdroje dál rozhazují a utrácejí ve špatných oblastech a nadto pro vykrmování neuvěřitelného úředního šimla a politické kasty.
Instead, the resources continue to be squandered and spent on the wrong areas and, above all, on fattening an unbelievable bureaucracy and political caste.
CzechTato Evropa je nadto velmi vzdálená místním orgánům, orgánům státní správy, které jsou nejdále od centra, zato jsou však nejblíže občanům.
Above all, this Europe is far removed from local institutions and from those administrative bodies that are furthest from the centre but closest to the citizens.
CzechNadto je tu současná hospodářská krize, která - řekněme to jasně - nejtvrději dopadne na vyloučené, strádající společenské třídy a Romy.
On top of this situation, there is the current economic crisis, which - let there be no doubt - will most harshly affect the excluded and destitute social classes and the Roma.
CzechNadto představuje tuberkulóza nejenom lékařský problém, ale také sociální a hospodářský problém, jelikož snižuje produktivitu a má dopad na hospodářství.
On top of this, tuberculosis is not only a medical problem, but also a social and economic problem, since it causes productivity to drop and has economic ramifications.
CzechRovněž bych ráda zdůraznila, že nové vlastní zdroje by měly přinést stabilitu a předvídatelnost příjmu Evropské unie, a nadto by nás neměly uvrhnout do zadluženosti.
I would also like to emphasise that new own resources should make the European Union's income stable and predictable and, in addition, should not bring us into debt.
CzechNadto je stejně důležité, abychom učinili rozvojovou pomoc nezávislou na spolupráci, co se týče problému uprchlíků, třeba tak, že zavedeme dohody o zpětném přebírání osob.
In addition, it is equally important to make development aid dependent on cooperation with regard to the refugee problem, perhaps by introducing readmission agreements.