« naprostý » traduction en anglais

CS

« naprostý » en anglais

CS naprostý
volume_up
{adjectif masculin}

naprostý (aussi: celý, dokonalý, dokončený, hotový)
Dobrovolný rejstřík je naprostý nesmysl a jeho výsledkem nebude větší transparentnost.
A voluntary register is complete nonsense and will not result in increased transparency.
Navíc je na ruské straně naprostý nedostatek ochoty se zabývat nevládními organizacemi.
Moreover, there is a complete lack of willingness on the Russian side to engage with the NGOs.
Jak jste si možná všimli, naše volby v Kanadě jsou naprostý vtip.
As you may have noticed, our elections in Canada are a complete joke.
To je naprostý nesmysl a označení má oklamat spotřebitele.
This is an absolute nonsense, and the labelling is designed to fool the consumers.
(DE) I am sorry, but that is absolute nonsense.
Mám naprostý respekt k předsedovi vlády Ruttovi, jenž podporuje navýšení rozpočtu EU o 2,7 %.
I have absolute respect for Mr Rutte, who is in favour of a 2.7% increase in the EU budget.
naprostý (aussi: celistvý, celý, jednolitý, kompletní)
volume_up
entire {adj.}
naprostý (aussi: hotový, jemný, kolmý, pouhý)
volume_up
sheer {adj.}
To, co já považuji za naprostý cynismus, nyní zjevně dostačuje na uspokojení požadavků Komise na legitimitu stran, s nimiž uzavírá dohody.
What I regard as sheer cynicism, seems now to satisfy the demands of the Commission for the legitimacy of its fellow contracting parties.
Byl to vlastně naprostý zázrak - nebo chcete-li, štěstí - že nedošlo ke ztrátám na životech.
It was actually a pure miracle - or, if you wish, lucky - that there were no human casualties.
Argument zelených, že tento proces škodí životnímu prostředí, je naprostý výmysl.
The argument put forward by the Greens that this process is harmful to the environment is pure invention.
naprostý (aussi: nevinný, úplný, čistý)
volume_up
clean {adj.}
naprostý (aussi: drtivý, ohromný)
naprostý (aussi: absolutní, totální, úplný)
volume_up
utter {adj.}
. ~~~ Já si však myslím, že je to naprostý nesmysl.
There are lots of people who believe that, and I think it is utter baloney.
What nonsense, complete and utter nonsense!
That is total and utter nonsense.
naprostý (aussi: drsný, neúprosný, pevný, pustý)
volume_up
stark {adj.}
naprostý (aussi: poctivý, přímý, učiněný, vyložený)
It is a con, a downright con.
naprostý
naprostý (aussi: hrobový, ohlušující)
naprostý

Exemples d'usage pour « naprostý » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechHospodářská a finanční krize zdůraznila naprostý nedostatek etiky v této oblasti.
The economic and financial crisis has highlighted the total lack of ethics in this area.
CzechZ pohledu delegace CDA/PPE je naprostý zákaz výmětů nerealistický.
In the view of the CDA/PPE delegation, a total ban on discards is unrealistic.
CzechPokud se ukáže, že jsou neúspěšná, pak musí být zvážen naprostý zákaz podle Přílohy I.
If they are proven to be unsuccessful, then a total ban under Appendix I must be considered.
CzechTo je zcela nedostatečné a ukazuje to na naprostý nedostatek solidarity.
This is completely inadequate and shows a total lack of solidarity.
CzechMusíme přijmout a aktualizovat směrnici, která bude zavádět naprostý zákaz řízení pod vlivem alkoholu.
We need to adopt and update a directive introducing a total ban on drink driving.
CzechJeště lepší je, že tato dohoda znamená naprostý zákaz DCM pro běžné spotřebitele.
It is even better that this agreement will mean a total ban on DCM when it comes to ordinary consumers.
CzechJednu věc prohlašují v Británii, a pak přijdou sem a ve výboru dělají naprostý opak.
They say one thing in Britain and they come out here and they do completely the opposite in committee.
CzechS politováním musím říci, že tato dohoda neznamená naprostý zákaz profesionálního používání DCM.
This agreement will not, I am sad to say, mean a total ban on the professional use of DCM.
CzechZachování systémů protokolů ke změně Konvence je naprostý anachronismus.
Keeping the system of protocols for amending the Convention is an absolutely anachronistic process.
CzechProto není žádným překvapením, že se nám daří dosáhnout naprostý opak toho, o čem neustále hovoříme, že chceme.
No wonder, then, that we are achieving the opposite of what we keep saying we want.
CzechJe to naprostý opak nespoutané soutěže vnucované evropskými směrnicemi uživatelům železnic.
That is the total opposite of the unbridled competition imposed on rail users by the European directives.
CzechTo ukazuje na naprostý nedostatek důvěry v euro na trzích.
It shows a total lack of confidence in the euro from the markets.
CzechChávez je naprostý diktátor, protože nenávidí pluralismus.
He is nothing short of a dictator because he hates pluralism.
CzechDává naprostý smysl začlenit je všechny do evropského finančního trhu a regulovat je jednotně.
It makes perfect sense to incorporate them all into a European financial market and regulate them uniformly.
CzechTakový přístup je citlivější než naprostý zákaz výmětů.
This approach is more sensible than a total ban on discards.
CzechPři celkovém hodnocení myslím můžeme říci, že prvních deset let eura představuje naprostý úspěch.
Taking stock overall, I think we can say that, in its first ten years, the euro has been an unqualified success.
CzechDovolte mi vyjádřit naprostý souhlas se zpravodajem, pokud jde o používání výrazu "neřízené" přistěhovalectví.
Let me say that I fully agree with the rapporteur that we should use the word 'irregular' migration.
CzechNa druhou stranu u konzervativců vládne naprostý zmatek.
CzechPodle mého názoru je správným přístupem naprostý zákaz.
CzechNavrhuje se však naprostý opak.
However, what is being proposed is exactly the opposite.