« obdržet » traduction en anglais

CS

« obdržet » en anglais

CS obdržet
volume_up
[obdržím] {verbe}

Chceme informace obdržet ve stejném okamžiku jako Rada.
We want to receive information as early as the Council receives it.
Mám na mysli zejména Gruzii, která má obdržet 46 milionů EUR.
I am thinking especially of Georgia, which is to receive EUR 46 million.
Tyto země jsou zaostalé, žádají o pomoc a trvají na tom, že by pomoc měly obdržet.
These countries are backward too and are asking for help, insisting that they should receive assistance.
Obojí můžete obdržet od libovolného poskytovale služeb Internetu (Internet Service Provider, ISP).
You can get both from most any Internet Service Provider, often called an ISP.
To může například znamenat, že zemědělec může obdržet peníze určené na koupi skotu, ovoce, a olivovníků či na obnovu zničených budov.
This can, for example, mean that a farmer can get money for buying cattle, fruit and olive trees or to restore buildings that have been destroyed.
Nicméně podporuji "daň z burzy cenných papírů", daň z finančních transakcí, ohledně které bychom měli od Komise co možná nejdříve obdržet zprávu o posouzení dopadu.
Nevertheless, I support this 'stock exchange tax', the financial transaction tax, regarding which we should get an impact assessment from the Commission as soon as possible.
Pacienti musí mít právo obdržet ucelené, správné informace o léčivech.
Patients must have the right to obtain complete, correct information about medicines.
Parlament může kdykoli na požádání obdržet také další informace.
At any time, Parliament can obtain further information on request.
Máme v úmyslu obdržet všechny potřebné informace týkající se odebírání otisků prstů.
It is our intention to obtain all the necessary information about the fingerprinting process.

Exemples d'usage pour « obdržet » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechAby mohli realizovat ta nejlepší řešení, musí provozovatelé obdržet přesné údaje.
Operators must be supplied with accurate data so that they can implement the best solutions.
CzechPříslušné informace by cestující měli obdržet nejpozději ve chvíli, kdy nakupují letenku.
This information should be provided no later than at the time of purchasing the ticket.
CzechObávám se však, že tito občané nemusí obdržet dostatek informací.
Nevertheless, I am concerned that those citizens may not be receiving enough information.
CzechMyslím, že bychom také měli obdržet výsledky, čímž mám na mysli konkrétní výsledek tohoto hlasování.
I think we should also be given the results, by which I mean the particular result of this vote.
CzechProto by Komise měla obdržet první výroční zprávy z členských států o vymáhání nařízení.
The Commission should, therefore, have received the first annual reports from the Member States on the enforcement of the regulation.
CzechPtám se Komise: jakou náhradu mohou obdržet členské země poškozené opožděnými rozhodnutími ze strany Komise?
I ask the Commission: how can the members of the Union damaged by late decisions on the part of the Council be compensated?
CzechČlenské státy schvalují seznam nečlenských zemí, jejichž občané musí pro vstup do Evropské unie obdržet vízum.
The Member States adopt a list of non-member countries whose nationals must be in possession of a visa to enter the European Union.
CzechZ toho důvodu trvám na tom, že žadatelé o azyl musí obdržet informace v jazyce, kterému rozumí, a ne v jakémkoli jiném.
That is why I am asking for a requirement for asylum seekers to be informed in a language that they understand, and not in any other language.
CzechNechcete-li aktualizace instalovat automaticky, můžete místo toho obdržet upozornění vždy, když budou k dispozici aktualizace pro váš počítač.
If you don't want updates to be installed automatically, you can choose to be notified when updates apply to your computer instead.
CzechKdyby Evropa uvolnila již nyní prostředky, které má Řecko v budoucnu obdržet a využít k rozvoji svého hospodářství, byl by to racionální způsob řešení tohoto problému.
It would be rational management of the issue if Europe were to release resources now, to be given to Greece in the future and used by it to develop the Greek economy.
CzechTato mrkev je dosti lákavá, protože nyní dáváme zemědělcům možnost obdržet 10 % restrukturalizačního fondu a restrukturalizační fond pro rok 2008/09 činí 625 EUR.
The carrot is quite attractive because we now give farmers the possibility of getting 10% of the restructuring fund, and the restructuring fund for the year 2008/09 is EUR 625.
CzechMěli by obdržet finanční pomoc, jelikož se domnívám, že ačkoli zamýšlená suma není tak velká, představuje přímé a naléhavě nutné vyjádření evropské solidarity.
They should be given financial assistance, as I believe, even though the sum involved is not so great, this would be a direct and urgently needed expression of European solidarity.
CzechNicméně Stéphane měl osvědčení o registraci obdržet bez prodlení, protože k jeho získání je potřeba předložit průkaz totožnosti, který je platný v okamžiku registrace.
In fact, Stéphane should have received his registration certificate immediately because the only condition is that his identity document is valid at the time of registration.
CzechK tomu by Komise měla ještě obdržet mandát pro jednání o přistoupení k doplňkovým protokolům EÚLP, které se týkají práv obsažených v Listině základních práv.
Further to this progress, the Commission should be mandated to negotiate accession to the protocols supplementing the ECHR which concern rights enshrined in the Charter of Fundamental Rights.
CzechPráva cestujících stanoví, že cestující musí obdržet informace, péči a možnost přesměrování nebo finančního vyrovnání za takových mimořádných podmínek, nikoli náhrady.
Passenger rights stipulate that passengers must be provided with information, with care and with rerouting or reimbursement under these extraordinary circumstances, not compensation.
CzechK účelům vymezení regionů, které jsou způsobilé obdržet pomoc od EU, a pro posuzování pokroku v regionální politice soudržnosti jsou zapotřebí regionální údaje ve vysoké kvalitě.
High-quality regional data is necessary for the purpose of identifying regions that qualify for EU assistance, as well as for assessing progress in regional cohesion policy.
Czech. - Pane předsedající, od roku 1998 Evropský soudní dvůr určuje, že pacienti mají právo obdržet úhradu za zdravotní péči poskytnutou v jiném členském státu.
on behalf of the PPE-DE Group. - Mr President, since 1998 the European Court of Justice has determined that patients have the right to be reimbursed for health care received in another Member State.