« obhájit » traduction en anglais

CS

« obhájit » en anglais

CS

obhájit [obhájím] {verbe}

volume_up
1. général
Jedině tak můžeme obhájit ambicióznější rozpočet pro politiku soudržnosti.
Only in this way can we defend an ambitious budget for cohesion policy.
V obou případech je obdobně nemožné obhájit současný systém, dovolte mi to vysvětlit.
In both cases the present system is equally impossible to defend - and explain.
Teď nemůžeme skončit a Komise musí obhájit své rozhodovací pravomoci.
We cannot stop here and the Commission must defend its decision-making powers.
To je stav, který nemůžeme před svými daňovými poplatníky obhájit.
This is a position we cannot justify to our taxpayers.
Zdá se mi, že právě toto potřebujeme vědět, abychom dokázali obhájit, pro co hlasujeme.
It seems to me that it is precisely that which we need to know, because then we will be able to justify what we are voting for.
Musíme se shodnout na rozpočtu, jaký si mohou členské státy dovolit a jaký dokážeme obhájit před našimi občany.
We must agree on a budget that the Member States can afford and that we can justify to our people.

Exemples d'usage pour « obhájit » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechZadržování informací o takových jednáních před našimi občany nelze nikdy obhájit.
Withholding information on such negotiations from our citizens can never be defended.
CzechTuto záležitost se nám podařilo obhájit v části úvodních ustanovení, tzv. bodech odůvodnění.
We defended these in the introductory parts of the provision known as the recitals.
CzechDomnívám se, že kdybychom si absolutorium udělili, nemohli bychom to před voliči řádně obhájit.
I feel it will be unmarketable to the voters if we grant ourselves discharge.
CzechTo nelze obhájit, není to spravedlivé a nemyslím si, že je to legální.
This is not sustainable, it is not fair and I do not think it is legal.
CzechNevěřím tomu, že by 75 % bylo údajem který lze obhájit.
I do not believe that 75% is a figure that can be defended.
CzechMusíme přesvědčivě obhájit efektivnost evropských výdajů ve srovnání s výdaji vnitrostátními.
What we need is to be convincing about the effectiveness of European expenditure compared with national expenditure.
CzechJako by tato instituce byla posedlá touhou obhájit smysl své existence pouhou činností: dobrou, špatnou, neurčitou.
It is as though this institution somehow has a manic desire to prove its worth by sheer activity: good, bad, indifferent.
CzechBudeme za tři roky připraveni a schopni postavit se Radě a Komisi a obhájit budoucí vývoj iniciativy?
Will we be prepared and in a position in three years' time to stand up to the Council and the Commission about the further development of the initiative?
CzechDnes nejde pouze o to, že neměla možnost obhájit svá práva či svůj mandát před soudem, ale také o fakt, že je v ohrožení života.
Today we are not dealing solely with the fact that she was unable to assert her rights or her mandate in court but also that her life is in danger.
CzechVýbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci mi svěřil milou úlohu obhájit prospěšnost zřízení tohoto Úřadu.
The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs has seen fit to entrust to me the welcome task of arguing for the advisability of creating this Office.
CzechJak můžeme jako Evropská unie obhájit vlastní důvěryhodnost, když vystupujeme proti nezákonnému pašování zbraní, jestliže nejsme schopni udělat si pořádek ve svém domě?
How can we, as the European Union, protect our own credibility when speaking against illegal arms trafficking, if we are not able to put our entire house in order?
CzechNa závěr bych ráda uvedla, že schůzka na nejvyšší úrovni EU/Rusko je šancí navázat konstruktivní vztah s novou vládou, obhájit naše hodnoty a podpořit společné zájmy.
In conclusion, the EU-Russia Summit is a chance to embark on a constructive relationship with the new administration, defending our values and promoting our common interests.
CzechVláda má velmi důležitý úkol, totiž stávající výsadní postavení obhájit a zároveň jít příkladem a jednat jak ve prospěch svých občanů, tak regionu jako celku.
The government has a very important responsibility to uphold such a privileged position and to lead by example for the benefit of its own citizens, but also for the region as a whole.
CzechV karibském regionu máme dohodu téměř o všem, ale zásadní je, že chybí dohoda o obchodování se zbožím, kde návrh regionu citelně postrádá to, co by bylo možno ve WTO obhájit.
In the Caribbean region, we have an agreement on nearly everything but, crucially, not on trade in goods, where the region's proposal falls well short of what can be defended in the WTO.
CzechPřála bych si proto, abychom v budoucnu poněkud změnili přístup a upustili od dotací příjmu, které je problematické obhájit, a platili zemědělce za to, co opravdu dělají.
I would therefore like us in future to change our thinking somewhat and move away from income subsidies, which are difficult to account for, and ensure that we pay for the job that farmers do.
Czech(SV) Pane předsedající, podporuji dohodu, podle které se předávají konkrétní informace o osobě, která aktivně a vědomě podporuje terorismus a jejíž práva lze obhájit u soudu.
(SV) Mr President, I am in favour of an agreement that provides specific information on an individual who is actively and deliberately supporting terrorism, and whose rights are defended in court.