« obhospodařování » traduction en anglais

CS

« obhospodařování » en anglais

CS

obhospodařování {neutre}

volume_up
obhospodařování (aussi: servis, udržení, udržování, vydržování)
A nakonec, při obhospodařování krajiny musí být dán důraz na roli myslivosti a rybářství.
Lastly, emphasis must be placed on the role of hunting and fishing in land maintenance.

Exemples d'usage pour « obhospodařování » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechProto potřebujeme přispět k podpoře trvale udržitelného obhospodařování lesů.
We therefore need to help promote sustainable forest management.
CzechEvropský parlament vyslal jasný politický signál, kterým vyzdvihl význam udržitelného obhospodařování lesů.
The European Parliament has sent out a strong political message to stress the importance of managing forests sustainably.
CzechPotenciál pro jejich obhospodařování podle zvládnutých lesnických podmínek je zároveň omezen nedostatkem školkařských metod, které by to umožnily.
Meanwhile, the potential for farming them under managed forestry conditions is limited by the lack of nursery methods enabling them to be farmed.
CzechEvropská unie musí zvýšit finanční pomoc poskytovanou výrobním státům, aby zabránila nezákonné těžbě a aby podporovala udržitelné obhospodařování lesů.
The EU must increase the financial assistance it gives to producer states in order to prevent illegal felling and to promote sustainable forest management.
CzechV mém regionu je včelařství rozšířenou aktivitou a představuje vynikající příklad obhospodařování půdy a také symbol historie, tradice a místní identity.
Beekeeping is widespread in my region, and it constitutes an outstanding example of land management as well as a symbol of history, tradition and local identity.
CzechDo obhospodařování našich lesů musíme zavést ochranu i výrobu, abychom zajistili životaschopnost jejich ekologických, sociálních a hospodářských funkcí.
We need to bring protection and production together in the management of our forests in order to ensure the viability of their environmental, social and economic functions.