« obilí » traduction en anglais

CS

« obilí » en anglais

EN
CS

obilí {neutre}

volume_up
obilí (aussi: zrno, zrní)
volume_up
corn {substantif} [Brit.]
Samozřejmě, že to má dopad na světovou tržní cenu obilí.
Of course this has an influence on the world market price for corn.
Zasadím-li zrnko obilí, myslím pouze na dnešek, ale zasadím-li strom, dívám se do budoucnosti.
If I plant a grain of corn, I am thinking only of today, but if I plant a tree, I am looking to the future.
Na polích roste místo obilí řepka, kukuřice a třtina, které po zpracování skončí v nádržích aut.
Instead of crops in the fields we find rape, corn, reeds, which once processed end up in the fuel tanks of cars.

Exemples d'usage pour « obilí » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechOd roku se ztrojnásobila cena obilí v dolarech a ceny rýže a kukuřice se zdvojnásobily.
Since 2000, the dollar price of wheat has tripled, and rice and maize prices have doubled.
CzechMlátila obilí a ten kopec obilí za ní jí vzal asi týden života.
She was chaffing wheat, and that pile of wheat behind her had taken her about a week to make.
CzechDěje se tak především kvůli výraznému nárůstu cen obilí, a následně i krmiv.
This is primarily due to a considerable increase in the price of cereals and, consequently, of feedstuffs.
CzechMyslím, že je nutné to řešit, protože my v Irsku chceme dál pěstovat obilí a brambory.
I think that that needs to be addressed, because we in Ireland want to continue producing cereals and potatoes.
CzechCo navíc říci o systému, o našem systému, ve kterém jsou rýže nebo obilí bezpečnými investicemi?
What more can be said about a system, our system, in which rice or wheat have become safe investments?
CzechVynětí z produkce bylo zmraženo, byly zvýšeny kvóty na mléko a byla zrušena dovozní cla na obilí.
Set-aside has been frozen, milk quotas have been increased and customs duty on cereals has been abolished.
CzechNeohrožují nás, nedupají v našem obilí, nepoškozují naše vesnice ani naše zdraví.
We are not threatened by it; it does not trample our crops; it does not destroy our villages; and it does not damage human health.
CzechCeny obilí prudce vyletěly do výše a v důsledku toho postihl obrovské množství obyvatelstva, zejména v Africe, hlad.
The price of cereals rocketed and, as a result, massive populations went hungry, especially in Africa.
CzechMožná to bude obilí nebo něco jiného.
CzechKdyž jednou obilí dorazilo a nepodařilo se najít kupce, nebo pokud najednou cena klesla, farmáři zaznamenávali obrovské ztráty.
But once it arrived, if no buyer was to be found, or if prices suddenly dropped, farmers would incur tremendous losses.
CzechZvýšené ceny obilí a potravin zvýhodňují zemědělce a dávají větší možnost k restrukturalizaci zemědělského odvětví v EU.
The increased prices for cereals and food benefit farmers and can provide a better opportunity to restructure the agricultural sector in the EU.
CzechLegislativa vína přes jeho zásadní specifiku má být takto nasprejována mezi ovce, obilí, kozy, ovoce a zeleninu.
Wine legislation, despite its fundamentally specialist nature, must, in other words, be randomly sprayed between lamb, cereals, goats, fruit and vegetables.
CzechTyto velmi vysoké výrobní náklady přímo souvisí s vysokými cenami krmiv a s naší závislostí na dovozu obilí a bílkovinných plodin ze třetích zemí.
These very high production costs are directly related to high feed prices and our dependency on third countries for our cereals and protein plants.
CzechKdyby tehdy Evropská unie zasáhla, bylo by nyní možné z prodeje obilí realizovat obrovský zisk, který by chovatelům hospodářských zvířat také pomohl.
If the European Union had intervened then, a huge profit could now be realised from the sale of grains, which would also help livestock breeders.
CzechTato krize ve skutečnosti začala před současnou globální ekonomickou krizí, v době, kdy během krátkého období prudce stouply světové ceny kukuřice a obilí.
This crisis actually began before the present global economic crisis, at a time when world maize and wheat prices skyrocketed in a very short time.
CzechFAO podobně uvádí, že prudký nárůst objemu biopaliv podstatně zvýšil ceny řady druhů obilí, čímž přispívá k rozvoji současné potravinové krize.
The FAO likewise states that the rapid rise of biofuels has substantially increased the prices of a number of crops, thus contributing to the current food crisis.
CzechNa straně nabídky je zvyšování cen způsobeno nedostatečnými výnosy, částečně kvůli dopadu změny klimatu, především v případě obilí, a vyššími výrobními náklady.
On the supply side, the price rise is mainly due to a shortfall in yields, partly as a result of the impact of climate change, particularly in the case of cereals, and higher production costs.
Czech(Smích) Takže i když je možné, že většina z těchto věcí jsou podvody či iluze a zbytek je pravý, pravděpodobnější je, že jsou podvržené všechny, jako ty kruhy v obilí.
(Laughter) So, although it's possible that most of these things are fake or illusions or so on and that some of them are real, it's more likely that all of them are fake, like the crop circles.
Czech. - (FR) Pane předsedající, pane komisaři, pane Chatzimarkakisi, máme nedostatek obilí, máme nedostatek mléka, cena kukuřice a másla prudce stoupá. a co děláme my?
on behalf of the ITS Group. - (FR) Mr President, Commissioner, Mr Chatzimarkakis, we are short of cereals, we are short of milk, the price of maize and butter are soaring, and what are we doing?