« obiloviny » traduction en anglais

CS

« obiloviny » en anglais

EN
CS

obiloviny {féminin pluriel}

volume_up
obiloviny (aussi: obilniny, vločky)
Zasazení řepy ovlivnilo půdu a učinilo ji vhodnější pro obiloviny.
The insertion of beet conditioned the soil and made it more suitable for cereals.
Tato maltuziánská politika byla od roku 1993 uplatňována na obiloviny.
These Malthusian policies have been applied to cereals since 1993.
Velmi jasným příkladem jsou obiloviny: ovládá je šest velkých nadnárodních společností.
Cereals are a very clear example of this: they are dominated by six large multinationals.

Exemples d'usage pour « obiloviny » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechZasazení řepy ovlivnilo půdu a učinilo ji vhodnější pro obiloviny.
The insertion of beet conditioned the soil and made it more suitable for cereals.
CzechVelmi jasným příkladem jsou obiloviny: ovládá je šest velkých nadnárodních společností.
Cereals are a very clear example of this: they are dominated by six large multinationals.
CzechDalší výhodou tohoto postupu je, že obiloviny nebudou používány pro výrobu biopaliv.
Another advantage of this is that it means that cereals are not being used to produce biofuels.
CzechTato maltuziánská politika byla od roku 1993 uplatňována na obiloviny.
These Malthusian policies have been applied to cereals since 1993.
CzechPšenice a další obiloviny jsou hlavními oblastmi produkce.
Wheat and other grains are the principal areas of production.
CzechVzpomeňte si, že všechny obiloviny jsou také trávy.
And remember that all our cereal crops are grasses as well.
CzechÚdaje největší komoditní burzy na světě zaměřené na obiloviny, Chicago Mercantile Exchange, jsou ohromující.
The figures for the largest cereals exchange in the world, the Chicago Mercantile Exchange, are impressive.
CzechPatří sem i produkty rostlinného původu, například obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce a dřevo.
Products of plant origin, for example, cereals, leguminous crops, vegetables, fruit and wood, are also included in this.
CzechVzhledem k rostoucím cenám ropy je dnes levnější spalovat obiloviny, než péci chleba nebo krmit dojnice.
Given rising oil prices, it is becoming cheaper by the day to burn cereals rather than make bread or feed dairy cows.
CzechToto rozhodnutí bylo už de facto učiněno a zmíněné obiloviny budou na konci tohoto měsíce uvedeny na trh.
The decision has, in fact, already been taken, and the cereals will be placed on the market at the end of this month.
CzechTotéž platí pro obiloviny a mléko.
CzechJak jsme o tom už dříve mluvili, obiloviny patří na stůl, a ne do nádrže - něco, co si Evropská unie musí také vyjasnit.
As we have already discussed, cereals belong on the table and not in the tank - something the European Union must also make clear.
CzechPovzbuďme evropské zemědělce, aby pěstovali plodiny, které jsou nyní finančně rentabilní, například v současné době tolik postrádané obiloviny.
Encourage European farmers to grow crops that now bring in a high price, such as grain, which is badly needed.
CzechJistě si vzpomínáte, že jste řekla: se stávající cenou obilí nyní se lidé možná rychleji dají na obiloviny a upustí od cukru.
You will remember that you said: with the price of grain as it is, people are now perhaps going faster into cereals and out of sugar.
CzechVyzývám Radu ve složení pro zemědělství a odborníky EU, aby rychleji schválili nové obiloviny a zajistili nám tak zabezpečení dodávek.
I call on the Agriculture Council and the EU experts to approve new cereals at a faster pace to guarantee us security of supply.
CzechPraktickým výsledkem je to, že tyto případy nárůstu se promítají do reálných tržních cen, a to i v roce, kdy jsou obiloviny široce dostupné.
The practical result is the transfer of these increases to real market prices, even in a year when cereals are widely available.
CzechPodrobné údaje o těchto záležitostech zveřejňují mezinárodní organizace, národní služby a specializované organizace, jako je například Mezinárodní rada pro obiloviny.
International organisations, national services and specialised organisations, such as the International Grains Council, produce detailed data on this subject.
CzechI když vnímám obavy odvětví bobulovitého ovoce, odvětví brambor a zemědělců pěstujících obiloviny, kteří se mnou o tom hovořili, kompromis jsem podpořila.
While I recognise the concerns of the soft fruit industry, the potato industry and the cereal farmers in Ireland who have spoken to me about this, I supported the compromise.
CzechZároveň s tím vybízím Komisi k tomu, aby co možná nejrychleji uvolnila obiloviny z intervenčních zásob, a tím podpořila toto odvětví, které těžce postihla současná krize.
At the same time, I call on the Commission to release as quickly as possible cereals from the intervention stocks to support this sector which has been hit hard by the crisis.