« objasnit » traduction en anglais

CS

« objasnit » en anglais

CS

objasnit [objasním] {verbe}

volume_up
Právě tuto skutečnost se snaží objasnit a s jistotou vyřešit individuální přezkum.
That is exactly what an individual review aims to clarify and ensure.
Chtěla by tedy tuto záležitost objasnit dvěma prohlášeními.
The Commission would therefore like to clarify the issue by making two statements.
. - Pane předsedo, chtěla bych jen objasnit tuto otázku.
. - Mr President, I would just like to clarify the issue.
Tento výbor musí vyšetřit a objasnit nedávná zatčení a zmizení.
This committee must shed light on the arrests and disappearances.
"kritizuje nedostatečné kroky, které byly dosud podniknuty ... s cílem objasnit mimořádný plán převozu podezřelých osob;
'denounces the lack of action taken so far ... to shed light on the extraordinary renditions programme';
Pak je tady situace celé řady vězňů a zprávy o zmizení, zprávy o mučení: toto všechno musíme objasnit.
Then there is the situation of numerous prisoners, and reports of disappearances, reports of recourse to torture: we must shed light on all of this.
objasnit (aussi: vyjasnit)
Those are the points that I wanted to clear up.
Tyto nejednoznačnosti mohou být skutečně důsledkem nedorozumění, ale Rada odmítla tato nedorozumění objasnit.
These ambiguities may well, in fact, be the result of misunderstandings, but the Council has declined to clear up these misunderstandings.
Ráda bych začala oblastí, v níž potřebujeme ještě objasnit jednu nebo dvě záležitosti s paní Pilar del Castillovou Veraovou.
I should like to begin with an area in which we still have one or two matters to clear up with Pilar del Castillo Vera.
Doufám, že nám pan komisař Frattini bude schopen objasnit tento případ, který odpovídá postupům trestního stíhání přistěhovalectví.
I hope Commissioner Frattini will be able to enlighten us on this affair, which is in keeping with the logic of criminalising immigration.
Ukažte nám, že můžete svému kolegovi objasnit své stanovisko za pouhých patnáct sekund.
Mr Lamberts, I implore you to keep it brief, let us see if you can enlighten your colleague with your point of view in just thirty seconds, shall we?

Exemples d'usage pour « objasnit » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechJe zde jedna záležitost, kterou bych chtěl objasnit, a tou je transparentnost.
There is one issue that I would like to make clear, and that is transparency.
CzechChci tento bod objasnit, aby byl brán na vědomí při pozdějších příležitostech.
I am clarifying this so it can be taken into account on subsequent occasions.
CzechTyto záležitosti je třeba objasnit před tím, než Komise obdrží nový mandát.
These issues need to be clarified before the Commission is given a new mandate.
CzechPane předsedající, děkuji vám, že jste mi dal příležitost objasnit, jak jsem hlasoval.
Mr President, thank you for giving me this opportunity to explain how I voted.
CzechJen bych si to přál objasnit mnoha kolegům, kteří tuto poznámku učinili.
I just want to make that clear to a number of colleagues who have made that point.
CzechUznávám rovněž, že bychom měli lépe objasnit a formulovat obsah článku 3.
I also acknowledge that we could have explained and phrased things better in Article 3.
CzechToto jsem musel objasnit a udělal jsem tak na konci svého projevu.
I had to make these clarifications, and I have done so at the end of my speech.
CzechTo je třeba objasnit a do té doby by v této oblasti neměla být vyvíjena žádná nová aktivita.
This needs to come to light and, until then, there should be no new activity.
CzechDámy a pánové, dovolte mi objasnit jednu věc, abychom si rozuměli.
Ladies and gentlemen, allow me to make one thing clear, so that we are agreed.
CzechCo se týče návrhu doporučení, dovolte mi něco objasnit, pane komisaři.
In terms of draft recommendations, let me just make a small clarification, Commissioner.
CzechMůže nám komisař též objasnit, jak budou využity tyto finanční prostředky?
Can the Commissioner also say how these extra funds will be used?
CzechPřesto musím objasnit, že zcela odmítám tyto předpisy o ochraně půdy.
I must make it clear, though, that I vehemently reject the regulations on soil protection.
CzechProto zastávám názor, že statistika by měla objasnit rozdílnost těchto dvou kategorií.
I have therefore argued that the statistics should shed some light on these distinct categories.
CzechV usnesení o inteligentním automobilu je potřebné objasnit tři body.
There are three points that need to be made clear in the resolution on the intelligent car.
CzechMusíme rovněž objasnit, že pro to, abychom byli důvěryhodní, musíme představit jednotnou frontu.
We must also make clear that we need to present a unified front in order to be credible.
CzechMůj druhý bod, paní Bowlesová, je to, že je třeba objasnit vícestranné mezibankovní poplatky.
My second point, Mrs Bowles, is that we need clarification on multilateral interchange fees.
CzechMěl bych objasnit, že tento kompromis je již připraven ke schválení.
I should make it clear that this compromise is ready for approval.
CzechTo je nespravedlivé pro obě strany, a to bychom měli objasnit.
This is unfair on both sides; and that is why we should make this clear.
CzechOcenila bych, pokud byste mi mohla tuto otázku objasnit.
I would appreciate it if you would come back to me with clarification on that point.
CzechMůj vedoucí kabinetu ho informoval, že jsme připraveni, abychom se mohli setkat a danou věc objasnit.
My 'chef de cabinet' informed him that we were prepared to have a meeting to explain it.