« okruh » traduction en anglais

CS

« okruh » en anglais

CS okruh
volume_up
{masculin}

okruh (aussi: kruh, náboj, salva)
volume_up
round {substantif}
Vzhledem k tomu, že jsme měli okruh otázek, u nichž byl pro komisaře změněn čas, opozdil se pan Posselt o 30 vteřin.
Since there was a round of questions for which the time was changed for the Commissioners, Mr Posselt was 30 seconds late.
volume_up
sphere {substantif}
Pokud jde o okruh působnosti, musí se tento právní rámec vztahovat také na stávající dvoustranné dohody.
With regard to the sphere of application, this legal framework must also apply to existing bilateral agreements.
Srbsko má obrovský hospodářský a kulturní potenciál a široký okruh talentovaných jednotlivců ve všech oblastech života.
There is tremendous economic and cultural potential in Serbia, and a vast area of talented individuals in all spheres of life.
okruh (aussi: kruh, obchůzka)
volume_up
circuit {substantif}
Když stavíte okruh, musíte se držet konstrukčních plánů.
When you construct a circuit, you have to stick to the engineer's plan.
okruh (aussi: cyklus, kruh, obroučka, očko)
volume_up
loop {substantif}
okruh (aussi: jinovatka, kruh, prsten)
volume_up
ring {substantif}
(DE) Vážený pane předsedající, oficiálním cílem Evropské politiky sousedství je vytvořit - cituji: "okruh stabilních, přátelských států" sousedících s EU.
(DE) Mr President, the official aim of the European neighbourhood policy is to create, and I quote, 'a ring of stable, friendly states' around the EU.
okruh
volume_up
ring road {substantif}

Exemples d'usage pour « okruh » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechA mohli jsme pozorovat novou nemoc, mimo okruh těch 30 nových infekčních nemocí.
And we've seen a new disease, not like the 30 novel emerging communicable diseases.
CzechJe to druhý okruh rozpočtu Unie zařazený hned za společnou zemědělskou politikou.
It is the second heading in the Union's budget, after the common agricultural policy.
CzechBezpodmínečnou prioritou rozpočtu je okruh 1 (udržitelný růst a zaměstnanost).
The budget's unconditional priority is heading 1 (sustainable growth and employment).
CzechJednou z věcí, které budeme muset řešit - jak již mnozí řekli - je okruh 4.
One of the things we shall have to tackle - as many have already said - is heading 4.
CzechMěli jsme širší, geograficky mnohem širší, okruh účastníků, které jsme se pokoušeli hájit.
We had a broader, geographically much wider, constituency we were trying to defend.
CzechPokud se znovu objeví, je mu nabídnut rozšířený okruh procesních možností.
If he reappears, he is offered an extended range of procedural options.
CzechMimochodem pokud byl okruh subjektů rozšířen, stalo se tak na žádost Parlamentu.
Moreover, if the number of types of operators has been extended, this is at Parliament's request.
CzechOkruh 1a se také týká financování pro systém satelitní navigace Galielo.
Heading 1a also relates to funding for the Galileo navigation system.
CzechOdhaduje se, že okruh osob zasažený tímto trestem se pohybuje v rozmezí od 350 000 do 900 000 osob.
It is estimated that a group of between 350 000 and 900 000 people are affected.
CzechJinými slovy, zpráva o prioritách jasně klade větší důraz na okruh 3.
In other words, the report on priorities is clearly upgrading heading 3.
CzechBezpodmínečnou prioritou Parlamentu byl okruh 1: udržitelný růst a konkurenceschopnost.
Parliament's unconditional priority has been heading 1: sustainable growth and competitiveness.
CzechLze jen litovat toho, že je okruh 4 systematicky podfinancován.
It is still to be deplored that heading 4 is systematically underfunded.
CzechJe to zvláště závažné, jelikož rozpočtový okruh 5 pro oblast správy je velmi napjatý.
This is particularly relevant, as heading 5 of the budget, for administration, is severely stretched.
CzechPotvrdil nám to široký okruh nezávislých zdrojů, včetně OSN a ICRC.
This was confirmed to us by a wide range of independent sources, including the UN and the ICRC.
CzechDruhý okruh, který chci zmínit, je otázka antivirotických látek.
The second issue that I want to mention is that of antiviral drugs.
Czech(DE) Pane předsedající, rád bych se zaměřil na okruh 5 a především strategii v oblasti budov.
(DE) Mr President, I would like to refer to heading 5 and to the buildings strategy in particular.
CzechChci upozornit na to, že okruh 4, zaměřený na zahraniční politiku, je již tradičně nedostatečně financován.
Heading 4, foreign policy, has to be highlighted yet again as chronically under-financed.
CzechRozšiřuje také okruh možných distribučních organizací a zajišťuje parlamentní kontrolu čerpání.
It also widens the scope of possible implementing organisations and ensures parliamentary accountability.
CzechNicméně vložit takový projekt pod okruh 2 vytvořením nového právního základu je prostě nepřijatelné!
However, sneaking a project like that in under heading 2 by creating a new legal basis is simply not on!
CzechBez dostatečných zdrojů zajistí přístup "udělej si sám" zvolený pro okruh 4 velmi špatný obrázek.
Without sufficient resources, the budgetary DIY strategy chosen for heading 4 will give a very poor image of it.