« přivést » traduction en anglais

CS

« přivést » en anglais

CS přivést
volume_up
{verbe}

přivést (aussi: donášet, donést, nést, postavit)
Můžete nám jednoho z nich přivést?" ~~~ Někoho, kdo je, jak říkají Italové, "cagutis."
Can you bring one of them to us?" Someone who is, as the Italians say, "cagoots."
Musíme je přivést do čela a věnovat jim zvláštní úsilí.
We must bring them to the forefront and make an extra effort for them.
Pomáhal lidem najít práci a snažil se přivést prostředky do zkoušených sousedství.
He worked, helping people to find jobs and to try to bring resources into struggling neighborhoods.

Exemples d'usage pour « přivést » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechTak jsem se rozhodl přivést některé z mých TED přátel, aby za mě přečetli má slova.
So I've decided to recruit some of my TED friends to read my words aloud for me.
CzechBohužel se obávám, že vaše strategie by mohla Evropskou unii přivést do velkých potíží.
Sadly, I fear your strategy could land the European Union in deep trouble.
CzechSamotné členské státy musí iniciovat reformy a přivést je ke zdárnému konci.
Member States themselves must initiate reforms and carry them through.
CzechŽádám své přátele ze Států, aby pomohli přivést sestry nebo doktory, kteří nám pomohou.
I'm asking my friends from America to help with bringing nurses or doctors to help us out.
CzechVíce žen na trh práce lze přivést jedině tím, že zamezíme tomu, aby byly diskriminovány.
Only by preventing discrimination against women can we get more women on to the labour market.
CzechVyužíváte krizi jako mocný nástroj pro uchopení moci, pomocí něhož nás chcete přivést k fiskální unii.
You are using the crisis as a massive power grab to take us towards fiscal union.
CzechSpolečně se zvyšováním kvót je zapotřebí také přivést do zemědělského odvětví modernizaci.
When increasing the quota, it is also important to develop innovation in the agricultural sector.
CzechJe nutné bezodkladně a ve velkém množství přivést lékaře a léky a poskytnout zdravotnické služby.
Doctors, medicines and medical support services must be deployed urgently and in great numbers.
CzechPan Mugabe - komunisticko-socialistický diktátor - zvládnul do této sýpky přivést hladomor.
Mr Mugabe - a communist socialist dictator - has managed to turn this bread basket into a famine zone.
CzechV problematice dyslexie bychom měli zvážit, jak děti včas přivést ke knihám a čtení.
On the issue of dyslexia, we should also consider how we can introduce children to books and reading early on.
CzechPokud má být dosaženo nějakého pokroku, potom musí někdo přivést povstalecké skupiny k jednacímu stolu.
If any progress is to be made, then the rebel groups have to be brought to the table by someone.
CzechMusíme nyní přivést do Afriky více elektřiny, potřebujeme čistou vodu a potřebujeme zajištění potravin.
We now need to put more electricity into Africa, we need clean water, and we need to have food security.
CzechChtít zvrátit tento trend a chtít je přivést zpátky zavání masochismem a ztrátou svéprávnosti.
To want to reverse the trend and make them come to us smacks of a worrying masochism and loss of clear-headedness.
CzechReklama na vaši firmu v telefonním seznamu může stát například 20 000 Kč za rok a může přivést 100 potenciálních zákazníků.
A Yellow Pages ad for your business may cost US$1000 per year and result in 100 leads.
CzechEvropu by to mohlo přivést jen k hospodářskému fiasku, což v době, v jaké se právě nacházíme, sotva potřebujeme.
This could only lead to an economic fiasco for Europe which is hardly what is needed in times like these.
CzechPokud při ní neuspějeme, mohou Rusko a jeho neoimperiální politika přivést celou oblast na pokraj války.
If we do not succeed in that, Russia and its neo-imperialist policy may push the entire region to the brink of war.
CzechPochybnosti a nejistota tvoří základ vědecké práce a v tomto případě i základ, podle kterého můžeme přivést věci na správnou míru.
Doubt and uncertainty form the basis of scientific work, and of getting it right in this case.
Czech(smích) Když jsem pracovala na knize, dělala jsem rozhovor se ženou, která se dovedla přivést k orgasmu myšlenkami.
(Laughter) I interviewed, when I was working on the book, I interviewed a woman who can think herself to orgasm.
CzechJsou to zbraně nového druhu: mohou přivést svět do digitálního konfliktu, který se může vyvinout v ozbrojený souboj.
They're of a new nature: they could lead the world into a digital conflict that could turn into an armed struggle.
CzechPřivést sekulární, demokratické a moderní Turecko blíže k Evropské unii je pro naše společenství jistě přínosem.
Bringing a secular, democratic and modern Turkey closer to the European Union is certainly an asset for our community.