« položit » traduction en anglais

CS

« položit » en anglais

CS položit
volume_up
{verbe}

1. général

položit (aussi: dát, dávat, klást, oceňovat)
Na to všechno můžeme položit východní Evropu, východní Asii a jižní Asii.
And on top of that, we can put East Europe, we can put East Asia, and we put South Asia.
Mám několik důležitých otázek, které jsem chtěl panu Cashmanovi položit.
I have a few important questions which I would have liked to put to Mr Cashman.
Paní komisařce pro zemědělství bych mohl položit mnoho otázek.
There are many questions I could put to the Commissioner for Agriculture.
Je třeba v tomto rámci přeskupit priority a položit důraz na tuto oblast.
There is some reshuffling to be done there and we need to place an emphasis on this.
Je proto možné položit desítku na kluka, ne však na trojku.
So you can place a 10 on a jack, but not on a 3.
Mohli bychom si položit otázku, proč nenastává globalizace základních humanitních principů.
We might well ask ourselves why globalisation of fundamental humanitarian principles has not taken place.
položit (aussi: klást, umístit)
Základy zdravé výživy lze položit pouze informovaností.
Information is the only way to lay the foundations for a healthy diet.
Je to však proces, který může položit základy trvalého míru.
It is development that can lay the foundation for lasting peace.
Je též důležité položit základy suverenity členských států v oblasti daní.
It is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
Je též důležité položit základy suverenity členských států v oblasti daní.
It is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
Tak říká: "Chystáš se položit svou identitu.
So, He's saying, "You're going to lay down your identity.
Nejdůležitějším úkolem maďarského předsednictví na energetickém summitu bude položit základy této nové infrastruktury, nejen pokud jde o plyn, ale i o elektrické rozvody.
The most important task of the Hungarian Presidency at the energy summit will be to lay down the foundations of this new infrastructure, not just in respect of gas, but electrical lines as well.
EU si musí položit otázku, jaké chce zaujímat místo a jaké si chce určit priority.
The EU needs to ask itself where it wants to position itself and what priorities it is going to set for itself.
Kdyby byla eurozóna domem, logicky bychom se měli znovu pustit do práce a položit nové základy.
If the eurozone were a house, then logically, we should have to set to work again and lay new foundations.
Stojí za to si tuto otázku položit, ale nastavení společného plánu na oživení ekonomiky Evropské unie by předpokládalo zásadní revizi evropských politik a zdrojů.
The question is worth asking, but the setting up of a common European Union recovery plan would presuppose fundamental reviews of European policies and resources.
položit (aussi: deponovat, složit, uložit, usadit)
položit (aussi: naklonit, položit se, sklopit)
položit (aussi: vyrazit dech, šokovat)

2. "telefon"

položit (aussi: zavěsit)

Exemples d'usage pour « položit » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechTuto otázku bych vám chtěl položit a rád bych, abyste mi dala konkrétní odpověď.
That is my question to you, and I would ask you to be specific in your answer.
CzechTakže to je otázka, kterou je poctivé si položit, a je těžké na ni dostat odpověď.
So this is a question that it is fair to ask and it is difficult to get an answer.
CzechOtázka, kterou chci položit a na kterou chceme všichni znát odpověď, zní: kdo jste?
The question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
CzechPři této konkrétní otázce dám možnost položit ještě jednu doplňující otázku.
I am going to take one more supplementary question on this particular question.
CzechMohla bych také položit otázku na téma politické způsobilosti Evropské unie?
Could I also ask a question about the political capacity of the European Union?
CzechAle nejdříve si musíme položit ještě jinou otázku, která zní: "K čemu je barva?"
But first, we have to ask another question, which is, "What is color for?"
CzechTo znamená, že si musíme také položit otázku, zda jsme to připraveni udělat.
This means that we must also ask ourselves whether we are prepared to do that.
CzechProtože jste tady s námi, paní komisařko, možná si můžeme položit další otázku.
Since you are here with us, Commissioner, maybe we can ask ourselves another question.
CzechChtěl bych jen ještě položit stručnou, jasnou, doplňující otázku týkající se Chorvatska.
I would just like to ask a brief, clear, additional question concerning Croatia.
CzechNyní se budu věnovat otázkám, které by chtěl Parlament položit během této rozpravy.
I now turn to the questions that Parliament wanted to raise in this debate.
CzechMyslím, že bychom si měli položit otázku, co vlastně hospodářská odpovědnost znamená.
I believe that we should ask ourselves what economic responsibility actually means.
Czech(PL) Rád bych vám velmi poděkoval, že jste mi umožnili položit jednu otázku.
(PL) I would like to thank you very much for allowing me to ask a question.
CzechMusíme si položit otázku, jak lze postupovat kupředu ve spolupráci s ostatními státy.
We have to ask ourselves how we can make progress jointly with other states.
CzechNa začátek bych vám chtěl položit jednoduchou otázku: kdo vynalezl horské kolo?
Let me just ask you, to start with, this simple question: who invented the mountain bike?
CzechZávěrem bych chtěla jen velmi krátce položit otázku panu komisaři Dallimu.
I would like to conclude very quickly with a question to our Commissioner, Mr Dalli.
CzechMohli bychom si položit otázku, proč je zvláštní tribunál pro Sierru Leone tak důležitý.
We might well ask ourselves why the Special Court for Sierra Leone is so important.
CzechVe věci partnerství EU a Ruska by bylo potřebné položit několik uvážlivých otázek.
Some reasonable questions may be asked about the EU-Russia partnership.
CzechMusíme si položit základní otázky: Kam chceme dojít a jak se tam dostaneme?
We must ask the fundamental questions: where do we want to go and how do we get there?
CzechMožná bych mohla panu komisaři položit přímou otázku prostřednictvím paní předsedající.
Perhaps I could ask a direct question through the chair to the Commissioner.
CzechChtěla bych proto položit prezidentovi Evropské centrální banky následující tři otázky.
I would therefore like to ask the President of the ECB the following three questions.