« pozorování » traduction en anglais

CS

« pozorování » en anglais

CS pozorování
volume_up
{neutre}

pozorování (aussi: poznámka, všímavost)
volume_up
observation {substantif}
Obecné zásady týkající se volebního pozorování obsahují konkrétní oddíl o ženách.
In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
Evropský program pozorování Země (GMES) (2011-2013) (
European Earth observation programme (GMES) (2011-2013) (
Bylo to užitečné v tom, že došlo k rozvoji pozorování a experimentu.
It did help by promoting observation and experiment.
pozorování (aussi: hlídka, hodinky, stráž)
volume_up
watch {substantif}
Postup, který užíváme, je pozorování způsobu, jakým hvězdy obíhají kolem černé díry.
And the tool that we use is to watch the way stars orbit the black hole.
Ale podobně jako my, může se o něm něco dozvědět pomocí pozorování Mattových reakcí.
But sort of like us, he can actually learn about it from watching Matt's reaction.
A tak je tomu i v této situaci, k dešifrování informace obsažené v tomto schématu, pouhé pozorování nestačí, potřebujeme přeskupit schéma.
So in this situation too, to decode the information contained in patterns like this, watching alone won't do. ~~~ We need to rearrange the pattern.
pozorování (aussi: dotazování, dozor, inspekce, mapování)
volume_up
survey {substantif}
pozorování (aussi: dohled, dozor, sledování, střežení)
volume_up
surveillance {substantif}
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí provozuje sítě pro pozorování, které sledují počet hlášených případů.
The ECDC operates the surveillance networks which follow the number of cases reported.
Bylo vyvinuto obrovské úsilí k zajištění bezpečnosti hranic: jejich čtvrtá generace systémů pro pozorování je mnohem výkonnější než naše modely druhé generace.
Huge efforts have been made to guarantee border security: their fourth generation surveillance systems are far more impressive than our second generation models.
Elektřina již prochází jeho tělem, a oni ji musí jen zapojit do své technologie, a nyní mají tyto štěnicové roboty, které mohou posílat na pozorování.
The wires are already in its body, and they can just hook it up to their technology, and now they've got these bugbots that they can send out for surveillance.
pozorování (aussi: sledování)
volume_up
watching {substantif}
Ale podobně jako my, může se o něm něco dozvědět pomocí pozorování Mattových reakcí.
But sort of like us, he can actually learn about it from watching Matt's reaction.
A tak je tomu i v této situaci, k dešifrování informace obsažené v tomto schématu, pouhé pozorování nestačí, potřebujeme přeskupit schéma.
So in this situation too, to decode the information contained in patterns like this, watching alone won't do. ~~~ We need to rearrange the pattern.
pozorování
volume_up
observing {substantif}
Druhou výzvou je samotné zařízení na pozorování mozkových vln.
The second challenge is the actual device for observing brainwaves.
Takový byl po dlouhou dobu švédský vztah s Evropou - pozorování z dálky.
For a long time, that was Sweden's relationship with Europe: observing from a distance.
Vedl jsem delegaci ad hoc Evropského parlamentu, která se účastnila pozorování voleb, a chtěl bych se s vámi podělit o svou zkušenost.
I was the head of the EP ad hoc delegation which participated in observing the elections, and I have a message to share with you.
pozorování (aussi: dodržování, zachovávání)
volume_up
observance {substantif}
pozorování (aussi: sledování, špehování)
volume_up
espial {substantif} [arch.]

Exemples d'usage pour « pozorování » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechKdyž půjdete a najdete tento článek, zjistíte, že se jedná o pozorování.
So you go and find the paper, and what you find is an observational study.
Czech. ~~~ Ve vědě vždy hledáme rovnováhu mezi daty z pozorování a teorií.
On a more serious note, in all of science we're looking for a balance between data and theory.
CzechBlue Marble Next Generation se svolením týmu NASA pro pozorování Země.
Blue Marble Next Generation courtesy of the NASA Earth Observatory Team.
CzechTakže oko, po chvíli pozorování, dokáže rozlišit tento rozdíl velice dobře.
So the eye, after a while, can distinguish these two very well.
CzechČím více pozorovatelů se míse účastní, tím bude pozorování kvalitnější.
The more observers there are, the better things will go.
CzechPři pozorování z vesmíru je zřejmé, že planeta Země se otepluje.
From outer space you can see that Planet Earth is warming up.
CzechZnovu se tedy můžeme ptát, co je pravděpodobnější: Jsou to mimozemské talíře, chybná pozorování, nebo dokonce podvod?
Are UFOs alien spaceships or perceptual cognitive mistakes -- or even fakes?
Czech. ~~~ Finsko je tím nejlepším místem na světě k pozorování vzdělávacího systému.
Finland is the best place in the world to see school systems.
CzechRád bych Parlament ujistil, že Komise bude pokračovat v pečlivém pozorování vývoje ve Venezuele.
I wish to assure Parliament that the Commission will continue to follow closely the developments in Venezuela.
CzechVolební pozorovatelé, včetně těch z Evropské unie, by měli v zemi provádět nezbytné pozorování.
Electoral observers, including from the European Union, should perform the necessary monitoring within the country.
CzechSkutečností je, že Rusko ztížilo mezinárodním subjektům pozorování posledních parlamentních voleb.
The reality is that Russia made it difficult for international actors to monitor the last parliamentary election.
CzechZařízení jako kymaskop, které si můžete prohlédnout zde, bývají použity k vědeckému pozorování kymatických vzorů.
Devices like the cymascope, which you can see here, have been used to scientifically observe cymatic patterns.
CzechVšimneme si při pozorování lidí, otevírajících krabice.
CzechA tím své pozorování uzavřel.
CzechA podle mého názoru, vědecký přístup, zkoušení nápadů, pozorování, jestli to funguje a změnit to pokud ne, je jedním z největších úspěchů lidského pokroku.
And to my mind, the scientific method -- trying stuff out, seeing if it works, changing it when it doesn't -- is one of the great accomplishments of humanity.
CzechA zde opět víme díky dlouhodobému pozorování, že mláďata vychovaná lidmi se dožívají dospělosti a pohlavní zralosti ve větších počtech než mláďata vychovaná rodiči.
And again, we know from long-term monitoring that more of these hand-raised chicks survive to adulthood and breeding age than do parent-raised chicks.
CzechPrincip této technologie je založen na zapojení zrcadla do optického systému dalekohledu, které se neustále otáčí, aby korigovalo vliv atmosféry na vaše pozorování.
This technology works by introducing a mirror into the telescope optics system that's continuously changing to counteract what the atmosphere is doing to you.
CzechTýkalo se to toho, že by poslanci měli dostat o trochu víc peněz, aby mohli pozvat zástupce místních médií na pozorování toho, co se děje v Parlamentu a na rozhovory.
It was that Members should get a bit more money for inviting representatives of the local media to observe what is happening in Parliament and to interview them.
CzechJednak neexistovala žádná teorie o planetárních prstencích, a také měl z pozorování nepřesná a nejasná data, takže nemohl s jistotou říci, na co se vlastně dívá.
First of all, there was no theory of planetary rings. ~~~ And second of all, his data was grainy and fuzzy, and he couldn't quite make out what it was he was looking at.
CzechProto chci provést tento nesmírně praktický úkol pozorování a porovnávání různých existujících pojišťovacích systémů pro přírodní katastrofy ve všech 27 členských státech.
That is why I wish to undertake this extremely practical task of screening, of benchmarking the various existing insurance systems for natural disasters in the 27 Member States.