« proud » traduction en anglais

CS

« proud » en anglais

EN

« proud » en tchèque

CS proud
volume_up
{masculin}

1. général

proud (aussi: potok, sled)
volume_up
stream {substantif}
V počítači přijímajícím datový proud médií proveďte následující kroky:
On the computer receiving the media stream, follow these steps:
Projekt Jižní proud by jen prohloubil závislost EU na jediném zdroji.
The South Stream project would only increase the EU's dependence on a single source.
Klikněte na nabídku Datový proud a poté na příkaz Zapnout vysílání datového proudu médií.
Click Stream, and then click Turn on home media streaming.
proud
volume_up
current {substantif}
Kdykoliv je v cívce proud, stane se z toho elektromagnet.
Whenever current flows through the coil, this becomes an electromagnet.
V tuto chvíli je do našich domácností dodáván elektrický proud, aniž bychom věděli odkud.
At the moment, our houses are supplied with electrical current without us knowing where it comes from.
Póry jako tyto vedou elektrický proud a jsou odpovědné za veškerou komunikaci nervového systému.
Pores like these conduct electrical current and are responsible for all the communication in the nervous system.
proud (aussi: bystřina, příval)
volume_up
torrent {substantif}
proud (aussi: tryska)
volume_up
jet {substantif}
volume_up
tide {substantif}
proud (aussi: posun, přesun)
volume_up
drift {substantif}

2. Électronique

proud (aussi: příkon)
volume_up
power {substantif}

Synonymes anglais de « proud »

proud

Exemples d'usage pour « proud » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechEvropská unie musí být proto připravena tento přistěhovalecký proud zvládnout.
The European Union must therefore be ready to withstand the flow of migration.
CzechNemůžeme nechat proud nespravedlnosti téct a prostě věřit, že miska nikdy nepřeteče.
We cannot leave the tap of iniquity running and believe that the vase will never overflow.
CzechZarazil všechen ten proud myšlenek a udělal něco naprosto nového.
He just stopped that whole mental process and he did something completely novel.
CzechA to byl druhý velký -- několik stovek tisíc let, 150 000 let starý -- proud evoluce.
And that has been the second great -- couple 100,000 years, 150,000 years -- flow of our evolution.
CzechA tady můžete vidět, jak proud světla má naprosto stejný efekt.
And you can see here that the flash of light has exactly the same effect.
CzechTento myšlenkový proud však hraničí s bezbřehou pověrčivostí.
But this school of thought is bordering on outright superstition.
CzechPokud budeme schopni dostatečně poskládat tento proud informací, budeme snad schopni porozumět válce.
If we can get enough of these streams of information together, we can perhaps start to understand the war.
CzechVypadnete ven ze dveří, zachytí vás proud vzduchu.
You fall outside the door, you're caught in the slipstream.
CzechPředstavují malý, leč významný proud obecného názoru a samozřejmě by měli být součástí našich debat.
They represent a small but significant strand of public opinion and of course they should take part in our debates.
CzechV případě mapy světa v noci, tak jak ji zachytila NASA, jsou tato místa tmavá, protože zde není elektrický proud.
In this case -- the map of the world at night by NASA -- they're dark literally because of lack of electricity.
CzechTo je naše jednoznačná odpověď, jíž reagujeme na neoliberální hlavní proud, který však klasicky ztroskotal.
That is the unequivocal answer that we give to counter this neoliberal mainstream, which has fallen apart in the classic way.
CzechNicméně žádná rozhodnutí v souvislosti s ratingovým hodnocením, která uvolňují proud miliard eur, by neměla trh zaskočit.
However, any rating decisions that trigger a flow of billions of euros should not come as a surprise to the market.
CzechPředevším si všimněme, že to byl dominantní proud počátku 20. století mezi muslimskými mysliteli, státníky i teology.
Quite notably, this was the dominant trend in the early 20th century among Islamic thinkers and statesmen and theologians.
CzechŘídít takový mohutný proud přistěhovalectví jen prostřednictvím represivních opatření a domácí politiky by bylo nemyslitelné.
To control such enormous migratory flows by means of repressive measures and domestic policy alone would be unthinkable.
CzechA pokud design zvýší pozitivní emoce, eudaimonii a proud a smysl, tak to, co společně děláme, se stane dost dobrým.
And if design can increase positive emotion, eudaimonia, and flow and meaning, what we're all doing together will become good enough.
CzechTo počítá s postupným přechodem z konvenčních žárovek na úsporné zářivky, které elektrický proud využívají účinněji.
This included the gradual changeover from conventional light bulbs to energy-saving bulbs which make more efficient use of electricity.
CzechDruhá cesta je eudaimonní proud.
CzechZpomalit proud ilegálního přistěhovalectví může napomoci jen společný postup středomořských zemí, včetně těch ze severní Afriky.
Only a joint approach in the Mediterranean countries, including those in North Africa, can help to slow down the flood of illegal immigration.
CzechPokud rozdělíte štěstí stejným způsobem jako já -- ne pouze pozitivní emoce, to zdaleka nestačí -- v životě je proud a je tam také smysl.
But once you fractionate happiness the way I do -- not just positive emotion, that's not nearly enough -- there's flow in life, and there's meaning in life.
CzechVzhledem k tomu opravdu není zapotřebí, aby pan Cohn-Bendit chrlil neustávající proud poznámek a vyjádření, kterými hlasování doprovází; působí to rušivě.
With that in mind, it is really not necessary for Mr Cohn-Bendit to provide a non-stop flow of comments and conversation to accompany the voting; it is distracting.