« rozhodnout se » traduction en anglais

CS

« rozhodnout se » en anglais

CS rozhodnout se
volume_up
{verbe pronominal}

Opět je velmi obtížné rozhodnout se mezi multilaterálním a bilaterálním přístupem.
Again it is very difficult to decide between multilateralism and bilateralism.
Tyto informace vám pomohou rozhodnout se, jak postupovat.
This information might help you decide what to do.
Dáváme tím ženám možnost vybrat si a rozhodnout se, zda se stát matkami.
We are giving women the possibility to choose and to decide on motherhood.
rozhodnout se (aussi: rozhodovat se)

Traductions similaires pour « rozhodnout se » en anglais

rozhodnout verbe
se préposition
English
se pronom
sát verbe
English

Exemples d'usage pour « rozhodnout se » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechMůžete se rozhodnout, jestli chcete dostat oznámení, když do schránky dojde nový e-mail.
You can choose to get a notification whenever new email arrives in your inbox.
CzechPři ukládání souboru se můžete rozhodnout pro uložení do konkrétní složky.
If you're saving a file, you can choose to save it to a particular folder.
CzechPři ukládání souboru se můžete rozhodnout pro uložení v jiné složce.
When you are saving the file, you can choose to save it to a different folder.
CzechAle bylo chybné předpokládat, že každému prospívá tlak rozhodnout se sám.
The second assumption which informs the American view of choice goes something like this.
CzechMůžete se také rozhodnout dokument vytisknout jako fax nebo soubor ve formátu Microsoft XPS.
You can also choose to print something like a fax or a Microsoft XPS file.
CzechMěl jste se také rozhodnout zavést záruky pro bankovní vklady.
Finally, you should have also decided to introduce guarantees for bank deposits.
CzechMůžeme blahopřát všem z nich, ale museli jsme se rozhodnout, jiná možnost nebyla.
We can congratulate all of them, but we had to make a choice, and there was no other possibility.
CzechDnes jsme to ve sněmovně slyšeli: žena nemůže rozhodnout, jak se svým tělem naloží.
We have heard it said here in the Chamber today: a woman cannot choose what to do with her body.
CzechDosud se o tom nikdy tak jasně nehovořilo, ale už se musíme rozhodnout.
This has never been raised so clearly before, but we do have to address it once and for all.
CzechUživatelé se mohou rozhodnout filtr SmartScreen ignorovat a pokračovat v přechodu na požadovaný web.
Users can elect to ignore SmartScreen Filter warnings and continue navigation.
CzechNenechte nás vybrat a rozhodnout se, kdo má vládnout jejich budoucnosti.
Let us not pick and choose who we would like to rule their future.
CzechKdyž jsme se měli rozhodnout, zda volit pro, či proti, zdrželi jsme se hlasování.
When it came to voting either for or against, we abstained.
CzechZvu vás, kolego, k setkání, kde se musíme rozhodnout o dalších krocích.
I will call you, colleague, to a meeting with me and we must take a decision on the next steps.
CzechNemají lidé právo rozhodnout se, kde ve světě chtějí žít?
Do people not have the right to choose where in the world they want to live?
CzechMůžete se rozhodnout, že nechcete, aby vám systém Windows tuto aktualizaci dále nabízel.
You can choose to have Windows stop offering you this update.
CzechMůžete se rozhodnout, zda chcete jednotlivé zjištěné položky přeskočit, přemístit do karantény nebo odebrat.
You choose if you want to ignore, quarantine, or remove each item that is detected.
CzechNicméně je to další důvod, proč se musíme rozhodnout pro drobný, inovativní a udržitelný rybolov.
This is yet another reason why we must opt for small-scale, innovative and sustainable fishing.
CzechMůžete se rozhodnout připojit se ke komunitě Microsoft SpyNet se základním nebo vyspělým členstvím.
You can choose to join the Microsoft SpyNet community with either a basic or advanced membership.
CzechMůžete se také rozhodnout nechat aplikaci Import Video, aby vytvořila soubor WMV pro každý klip videokazety.
You can also choose to let Import Video create a WMV file for each clip on your videotape.
CzechJe zde tedy možnost, že 2,6 miliardy EUR, o kterých serozhodnout, bude využito přijatelným způsobem.
There is a chance therefore that the EUR 2.6 billion to be decided on will be used reasonably.