« síla » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous sila
CS

« síla » en anglais

CS síla
volume_up
{féminin}

síla (aussi: armáda, donucení, efekt, násilí)
volume_up
force {substantif}
Silná síla, silná atomová síla, která drží atomová jádra pohromadě, se přitom oslabuje.
The strong force, the strong nuclear force, which sticks nuclei together, gets weaker.
To, co potřebujeme je funkční síla, čemuž já říkám Sys admin síla.
What we need downstream is a great power enabled -- what I call that Sys Admin Force.
Země na celém kontinentu musí ukázat, že jsou jednotná síla.
The countries on this entire continent must show that they are a single force.
síla (aussi: energie, moc, mocnost, pravomoc)
volume_up
power {substantif}
Je to úžasná paralelní distribuovaná výpočetní síla. ~~~ Tolik nových možností.
That's amazing parallel and distributed computing power, new design possibilities.
To, co potřebujeme je funkční síla, čemuž já říkám Sys admin síla.
What we need downstream is a great power enabled -- what I call that Sys Admin Force.
Rusko je rozsáhlý obchodní prostor, jehož kupní síla neustále roste.
Russia is an enormous trade area, with ever increasing purchasing power.
síla (aussi: energie, ráznost)
volume_up
energy {substantif}
Můj tanec, má síla, má energie, má vášeň, můj vlastní dech života.
And I found that in my dance, my dance, my strength, my energy, my passion, my very life breath.
Často zaznívá, že v současné době největší komparativní výhodou těchto zemí již není levná pracovní síla, ale levná energie.
Many say that nowadays, the most important comparative advantage of these countries is no longer cheap labour but cheap energy.
Kupní síla mnoha domácností je narušována prudkým nárůstem nákladů obecně, zejména pokud jde o potraviny, zdraví a energie.
The purchasing power of many households is being eroded by sharp increases in costs in general, and especially those relating to food, health and energy.
síla
volume_up
might {substantif}
síla (aussi: hustota, tloušťka)
volume_up
thickness {substantif}
Velikost a síla písma, kterou uvádí návrh Komise, je nedostatečná.
The size and thickness of the lettering mentioned in the Commission's proposal are insufficient.
Síla ledu na Arktidě se od roku 1960 ztenčila o více než 40%.
The thickness of the Arctic decreased more than 40 percent since 1960.
síla
volume_up
vigour {substantif}
síla (aussi: mužnost, mužskost, potence)
volume_up
virility {substantif}
síla (aussi: moc)
volume_up
strength {substantif}
Síla Společenství musí spočívat v silných armádách jednotlivých zemí.
The Community's strength ought to lie in strong national armies.
Klikněte na položku Síla signálu digitální antény a postupujte podle pokynů.
Click Digital TV Antenna Signal Strength, and then follow the instructions.
Síla našeho partnerství nám umožňuje, abychom o těchto otázkách otevřeně diskutovali.
The strength of our relationship allows us to discuss these matters frankly.

Exemples d'usage pour « síla » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechJe to neuvěřitelná pracovní síla, která se tam vytváří. ~~~ Šanghaj.
The next round comes in. ~~~ It's an incredible workforce that's building there.
CzechGravitační síla asteroidu začne přitahovat sondu, která má masu několik tun.
The gravity of the asteroid pulls on the probe, and the probe has a couple of tons of mass.
CzechVe hře je extrémně mocná hnací síla, která má obrovské komerční a kulturní důsledky.
An extremely powerful dynamic that has huge commercial and cultural implications is at play.
CzechJe to nejméně pochopená síla ze čtyř základních. a nejslabší.
It's the least understood of all the four fundamental forces, and the weakest.
CzechExistuje určitá hybná síla, která může a měla by být využita k přeměně krize na příležitost.
There is some momentum which can, and should, be used to turn the crisis into opportunity.
CzechA tak jsem si odvodil, že všichni tamní Indové musí být pracovní síla.
And I got it in my head that all the Indians there must be workers.
CzechSíla této knihy nebyla ve čtení, roku 1455 nikdo neuměl číst.
You see, the book was not driven by reading. ~~~ In 1455, nobody could read.
CzechNásledná nedostatečná pracovní síla ohrožuje hospodářský rozvoj členských států EU.
The resulting shortage of labour poses a threat to the economic development of the EU Member States.
CzechA domnívám se, že sexuální síla se vyvinula, aby vás dostala mezi celou řadu partnerů.
And I think that the sex drive evolved to get you out there, looking for a whole range of partners.
CzechProškolená pracovní síla, která může věřit v udržitelnou výrobu v budoucnosti, je důležitá.
Having the right workforce which can believe in a sustainable manufacturing future is essential.
CzechPrůmyslová politika slouží jako hnací síla udržitelné zaměstnanosti a prosperity společnosti.
Industrial policy serves as a driver for sustainable employment and the prosperity of society.
CzechKde existuje evropský dohled, slábne národní hybná síla.
Where there is European supervision, national momentum comes to a standstill.
CzechPracovní síla budoucnosti se bude skládat z mladých lidí současnosti.
Tomorrow's workforce will be made up of today's young people.
CzechV tom je hnací síla na budoucnost zaměřeného evropského hospodářství.
These are the engines of a future-oriented European economy.
CzechSíla bouře nás vybízí přemýšlet o dopadech klimatických změn také v našem sousedství.
The violence of the storm makes us think about the effects of climate change, in our own neighbourhood too.
CzechV důsledku nedostatku dobře placených pracovních míst odchází kvalifikovaná pracovní síla do velkých měst.
Since there are not enough well-paid jobs, qualified workers leave for the big cities.
CzechPracovní síla, o níž zde mluvíme, bývají zpravidla ženy, a ty byly dříve neviditelné.
The workforce that we are talking about is mostly made up of women and they have previously been invisible.
CzechProč tedy nevytvořit v Bonnu konkrétní plán, který zaručí, že hybná síla bude v této oblasti zachována?
Why not, then, make a specific roadmap in Bonn, guaranteeing momentum is being kept here?
CzechLevná pracovní síla je jako raketa, jejíž rychlost se stále zvyšuje.
This racket of cheap labour is growing at a very fast rate.
CzechTo je ta hnací síla, která nás vedla tak dobře vpřed při posledním velkém rozšíření Evropské unie.
This is the dynamic that we applied so marvellously during the last major enlargement of the EU.