« sloučení » traduction en anglais

CS

« sloučení » en anglais

CS

sloučení {neutre}

volume_up
sloučení (aussi: sjednocení, splynutí, spojení)
Nelze očekávat žádné úspory z titulu vyšší efektivity v důsledku sloučení jednotlivých složek.
No efficiency savings as a result of the merger are in sight.
Měli bychom diskutovat nejen o tom, zda má dojít ke sloučení.
We should not only be discussing whether a merger should take place.
V Radě jsou dohodnuty základní principy sloučení výkonných orgánů tří Společenství.
The Council reaches an agreement in principle on the question of the merger of the executives.
sloučení (aussi: sbíhání, slučování, spojování)
3) Uzavření sedmi agentur a sloučení správních úkolů jednotlivých agentur.
3) The closing of seven agencies and the merging of the administrative tasks of individual agencies.
Za třetí, s ohledem na značné funkční překrývání, zvažovala Komise jejich sloučení?
Thirdly, given the considerable functional overlap, has the Commission considered merging them?
V Bruselu je podepsána smlouva o sloučení výkonných orgánů tří Společenství (ESUO, EHS a Euratom).
The Treaty merging the executives of the three Communities (ECSC, EEC, Euratom) is signed in Brussels.
sloučení (aussi: konsolidace, upevňování)
There have been calls for consolidation of the European Union.
Na závěr bych chtěl navrhnout, že by možná tyto dvě organizace - Rada Evropy a OBSE - měly uvažovat o sloučení.
Lastly, I would suggest that perhaps the two organisations - the Council of Europe and the OSCE - consider amalgamation.
sloučení

Exemples d'usage pour « sloučení » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechMusí existovat účinná integrační politika, která zahrnuje zvlášť opětovné sloučení rodiny.
There must be an effective integration policy which specifically includes family reunification.
CzechV roce 2008 se Parlament domáhal sloučení těchto záznamů, aby se správa zápisů zjednodušila.
In 2008, Parliament had called for these records to be merged so as to facilitate record-keeping.
CzechNa druhé straně sloučení směrnic povede k vyšší míře harmonizace.
On the other hand, the bringing together of the directives results in more extensive harmonisation.
CzechProsazování sloučení pracovního a soukromého života je posledním, ale ne nejmenším úspěchem.
Promoting the reconciliation of professional life and private life is the last achievement, but not the least.
CzechNavíc ziskovost zahrnuje sloučení politik v tomto odvětví s cíli strategie Evropa 2020.
Moreover, profitability involves alignment of policies in this sector with the objectives of the Europe 2020 strategy.
CzechPředpokládají sloučení stávajících mnohonárodních sil a existenci stálých sil pod velením EU.
They envisage combining existing multinational forces and that there should be a standing force under EU command.
CzechVelmi podporujeme myšlenku sloučení všech organizací společného trhu do jedné organizace.
We actually very much support the idea of bringing all the common market organisations together into one organisation.
CzechHlavní roli v tom bude hrát sloučení všech faktorů, které mají v Evropské unii vliv na průmysl.
A crucial role in this will be played by the integration of all the factors in the European Union influencing industry.
CzechPro jejich sloučení existuje celá řada dobrých důvodů.
CzechTento návrh byl původně převážně technický a nepolitický a měl sloužit jen jako opatření na sloučení tří směrnic.
This proposal started off as mainly technical and non-political and was just a means to bring three directives together.
CzechZároveň musím poznamenat, že žádný z pěti prezidentských kandidátů zcela neodmítl myšlenku sloučení s Gruzií.
I must also mention that none of the five presidential candidates rejected completely the idea of reunification with Georgia.
CzechViděli jsme, že bylo účinné sloučení jednotlivých vnitrostátních černých listin pod jedním seznamem na úrovni EU.
We have seen how effective the bringing together of different national blacklists into one comprehensive EU-wide list has been.
CzechChtěl bych zdůraznit dvě otázky, které pro mě mají zásadní význam: sloučení rodiny a problém nezletilých osob bez doprovodu.
I wish to stress an issue that is of major importance for me: family reunification and the problem of unaccompanied minors.
CzechPoté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, došlo ke sloučení dvou původních návrhů a vznikl nový právní základ.
With the entry into force of the Treaty of Lisbon, the two initial proposals were merged together and a new legal basis was provided.
CzechRada není připravena s námi jednat o tomto nařízení, namísto toho usiluje o sloučení všech tří pilířů úřadu OLAF.
The Council is not prepared to negotiate with us over this regulation, but instead aims to consolidate the three legal foundations of OLAF.
CzechJsme spojeni, ale nejsme sloučeni.
CzechZpráva již neobsahuje náš návrh na sloučení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a Evropského sociálního fondu.
The report also no longer includes our proposal for the European Globalisation Adjustment Fund and the European Social Fund to be merged.
CzechŽeny a jejich rodiny k tomu velmi přispívají a mělo by být tedy usnadněno sloučení rodiny zavedením nezávislého postavení.
Women and their families contribute significantly to this, and family reunification should be facilitated by means of an independent status.
CzechZahrnout toto sloučení části státního dluhu do návrhů připravovaných pracovní skupinou by mohlo být užitečné.
It might be worthwhile if this pooling of part of the sovereign debt were taken into account in the proposals which could be developed by this working group.
CzechJednou z inovací strategie Evropské unie pro rok 2020 je právě sloučení některých politik, které byly dříve řešeny odděleně.
One of the innovations of the European Union 2020 strategy is precisely to bring together some policies that were previously treated separately.