« sloužit » traduction en anglais

CS

« sloužit » en anglais

CS

sloužit {verbe}

volume_up
Komise musí sloužit svému účelu; ať slouží zájmům evropských občanů.
The Commission must serve a purpose; let it serve the interests of the European people.
Měly by zároveň sloužit k podpoře udržitelného využívání mořských zdrojů.
They should also serve to promote the sustainable exploitation of maritime resources.
Pro EU bude sloužit i jako záruka dodržování souladu s právními předpisy Společenství.
For the EU, it will also serve to guarantee compliance with Community legislation.
sloužit (aussi: udržovat)
Nastal čas, aby postupy a nástroje začaly sloužit obsahu.
Now is the time to put process and instruments at the service of the substance.
Opakuji, že bude dobře sloužit politické harmonii ve světě.
I repeat, it will be of service in improving political harmony in the global sphere.
They want to be of service to their own people and to their church.

Exemples d'usage pour « sloužit » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechJako příklad může sloužit rozmělnění změn na přímou podporu pro rozvoj venkova.
One example is the watering down of the changes to direct aid for rural development.
CzechSankce musí sloužit k tomu, aby pomohly prosadit vůli lidu Pobřeží slonoviny.
The sanctions must help to enforce the will of the people of Côte d'Ivoire.
CzechPotřebujeme lepší a jednodušší právní předpisy, které budou sloužit zájmům Evropanů.
We need better, simpler legislation which serves the interests of Europeans.
CzechTakový signál by mohl sloužit jako záruka proti nebezpečí kolapsu eurozóny.
This signal could act as a guarantee against the risk of collapse of the euro area.
CzechPrávě tato průkopnická Evropa bude sloužit jako model na kodaňské konferenci.
It is this pioneering Europe that will be the role model at the Copenhagen conference.
CzechTím mám na mysli, že nedostatek informací nemůže sloužit jako omluva.
This means that one cannot use the lack of available information as an excuse.
CzechZároveň si myslím, že podpora, kterou slíbila Evropská unie, může sloužit jako vzor.
I also think the support promised by the European Union is exemplary.
CzechOznačování potravin nemůže sloužit jako příručka pro zdravé stravování.
One thing is certain: a food label cannot be a manual for healthy eating.
CzechMusíme učinit přítrž tvorbě fiktivních právnických osob, které mají sloužit k daňovým únikům.
We must put a stop to the practice of creating fictitious legal entities to evade tax.
CzechTaké by mohl sloužit jako nástroj pro posílení Paktu stability a růstu.
It can act as a toolbox for reinforcing the Stability and Growth Pact.
CzechTato doporučení mohou zároveň sloužit jako usměrnění pro vnitrostátní soudy.
Such a recommendation may also give guidance to national courts.
CzechProgram Windows Fotogalerie a složka Obrázky mohou sloužit v některých případech ke stejnému účelu.
Windows Photo Gallery and the Pictures folder can do some of the same things.
CzechTěch 350 miliard EUR z evropských fondů má sloužit ve prospěch našich evropských spoluobčanů.
The EUR 350 billion of European funds are for the benefit of our fellow European citizens.
CzechVšechny zaváděné nástroje mají sloužit ke splnění tohoto cíle a rychlejšímu získání výsledků.
All the instruments set in motion aim to accomplish this purpose and obtain faster results.
CzechMůžeme také sloužit jako sběrné středisko pro myšlenky, jako laboratoř.
We can also act as a reception centre for ideas, as a laboratory.
CzechMá evropská strategie sloužit jako beranidlo proti sociální odpovědnosti státu?
Should the European strategy be used as a battering ram against the social responsibility of the state?
CzechKdy budeme mít konečně politiku, která bude především sloužit Evropanům?
When will there finally be a policy that serves Europeans first?
CzechKomise vytváří společný portál Evropské unie, který by měl sloužit občanům.
The Commission is in the process of developing a joint European Union portal that should help citizens.
CzechTy by měly sloužit k vytvoření základu pro mezinárodní pravidla pro všechny členské státy.
These should lead to the creation of a bedrock of international rules shared by all Member States.
CzechPokud začneme uvažovat nad postojem Parlamentu, souhlasím, že by měl sloužit jako příklad.
When we come to consider how Parliament should behave, I agree that Parliament could set an example.