« sloužit k » traduction en anglais

CS

« sloužit k » en anglais

CS

sloužit k {verbe}

volume_up
Zároveň by však měla sloužit k lepší informovanosti spotřebitelů.
However, it should also serve to make consumers more aware.

Traductions similaires pour « sloužit k » en anglais

sloužit verbe
k préposition

Exemples d'usage pour « sloužit k » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechMěly by sloužit k prosazování sociální soudržnosti a podpoře sociální integrace.
They should serve to promote social cohesion and to facilitate social integration.
CzechOstatní informační kanály by měly sloužit pouze k doplnění těchto informací.
Other information channels should only serve to supplement that information.
CzechSankce musí sloužit k tomu, aby pomohly prosadit vůli lidu Pobřeží slonoviny.
The sanctions must help to enforce the will of the people of Côte d'Ivoire.
CzechMěly by zároveň sloužit k podpoře udržitelného využívání mořských zdrojů.
They should also serve to promote the sustainable exploitation of maritime resources.
CzechMusíme učinit přítrž tvorbě fiktivních právnických osob, které mají sloužit k daňovým únikům.
We must put a stop to the practice of creating fictitious legal entities to evade tax.
CzechTato právní úprava bude nepochybně sloužit k zásadnímu zlepšení zdravotní péče v Evropě.
This legislation will undoubtedly serve to cause a substantial betterment of health care in Europe.
CzechTy by měly sloužit k vytvoření základu pro mezinárodní pravidla pro všechny členské státy.
These should lead to the creation of a bedrock of international rules shared by all Member States.
CzechTento obsah by mohl sloužit k získávání informací o tom, které stránky jste na Internetu navštívili.
That content could be used to gather information about which pages you visit on the Internet.
CzechPřistěhovalectví by mohlo sloužit jako důležitý podnět k zajištění dobré hospodářské výkonnosti v EU.
Immigration could act as an important stimulus to ensure good economic performance in the EU.
CzechPrvní fáze měla sloužit k poskytování naléhavé pomoci a měla se soustřeďovat na ty nejpotřebnější.
The first stage was to provide emergency aid and was supposed to target those who were most in need.
CzechTaková kritéria mohou sloužit k vybudování určité image nebo k zajištění určité úrovně poskytovaných služeb.
Such criteria may assist in building a certain image or providing a certain level of service.
CzechVšichni nám říkají, že včerejší brutální vojenský zásah měl sloužit k neutralizaci těžkých zbraní.
Everyone tells us that the brutal military intervention yesterday was a means of neutralising heavy arms.
CzechAbych to shrnul, tato debata musí sloužit k informování evropských občanů, že Komise na tomto projektu pracuje.
To sum up, this debate must serve to inform European citizens that the Commission is working on a project.
CzechObrana proti fundamentalismu a hospodářské požadavky nesmí sloužit jako záminky k přehlížení lidských práv.
The defence against fundamentalism and economic imperatives must not serve as pretexts for ignoring human rights.
CzechJak však zdůrazňuje pan zpravodaj, obhajoba spotřebitele nesmí sloužit jako záminka k obchodnímu protekcionismu.
As the rapporteur points out, however, defence of the consumer must not serve as an excuse for market protectionism.
CzechMusíme se samozřejmě postavit proti terorismu, ale nemůže to sloužit vládám jako výmluva k tomu, aby své občany špehovala.
We must of course oppose terrorism but that must not be used as an excuse for governments to spy on their citizens.
CzechFond solidarity Evropské unie by neměl pouze sloužit k financování rekonstrukce, ale měl by rovněž podporovat tísňové organizace.
The European Solidarity Fund should not only help to fund reconstruction, but also support emergency organisations.
CzechZa druhé, potřebujeme navýšení financování určeného na investice, které budou sloužit k zavádění nejnovějších nízkoemisních technologií.
Secondly, we need an increase in funding for investments which implement the latest low-emission technologies.
CzechMyslím, že je to dokladem toho, že zkušenost Evropského parlamentu může sloužit a pomoci k inicializaci dobré právní úpravy.
I think that this is proof that the expertise of the European Parliament can serve, and help, to set good legislation in motion.
CzechFiremní zápisy a související obsah nesmí sloužit k nezákonným účelům nebo k propagaci nebezpečných či ilegálních aktivit.
Local listings and associated content should not be used for unlawful purposes or for promotion of dangerous and illegal activities.