« slova » traduction en anglais

CS

« slova » en anglais

EN

CS slova
volume_up
{neutre pluriel}

slova
A pak řekl 3 slova -- nejvíce nepříjemná 3 slova, která jsem kdy slyšel.
And then he says three words -- the most unemotional three words I've ever heard.
Paní předsedající, slova jsou nástroje, slova jsou prostředky a slova mohou být zbraně v zahraniční politice.
Madam President, words are tools, words are instruments and words can be weapons in foreign policy.
Ve výchozím nastavení jsou rozpoznaná urážlivá slova nahrazena hvězdičkou (*).
By default, recognitions containing offensive words are replaced with asterisks (*).

Exemples d'usage pour « slova » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechVelmi mne potěšila vaše slova, že musíme navázat bližší kontakt s našimi občany.
I was very pleased to hear you say that we need to get closer to our citizens.
CzechMůžete v něm použít klíčová slova.
If you really want your headline to stand out, consider including keywords.
CzechStále více se zde omezuje svoboda slova, písemného projevu a dokonce myšlení.
It is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.
CzechBěhem své práce jsem využila snad všechna možná slova k tomu, abych popsala situaci.
During my work, I think I have used every possible word to describe the situation.
CzechStále si musíme navzájem připomínat slova o "mlýnském kamenu" a "mořské hlubině".
We still need to remind one another of the 'millstone' and the 'deepness of the sea'.
CzechTato listina přispívá v Evropské unii k rozvoji v paradoxním slova smyslu.
This charter is contributing to a paradoxical development in the European Union.
CzechAvšak, zcela otevřeně řečeno, za daných okolností jsou to všechno jen hezká slova.
But, quite frankly, in these situations, it is all motherhood and apple pie.
Czech(Ain't No Grave) Slova k úvodní písni jsou "Není hrob, který může udržet mé tělo."
The lyrics to the leading track are "Ain't no grave can hold my body down."
CzechHledání obrázků si můžete usnadnit, pokud k obrázkům přidáte klíčová slova.
You can make it easier to find your pictures by applying tags to the pictures.
CzechTato slova ovšem nemění nic na tom, že jsou věci, které musíme změnit a zlepšit.
Having said that, there are issues that we have to change and to improve.
CzechSlovo parlament však pochází ze slova parlare a nikoli z dodržování minuty na projev.
However, the word Parliament comes from parlare and not from 'minute keeping'.
CzechJsou to slova bývalého předsedy vlády, který svou vlastní zemi uvedl ve zmatek.
This was said by a former government leader who messed up his own country.
CzechPane předsedající, musím panu místopředsedovi Frattinimu poděkovat za jeho slova.
Mr President, I should like to thank Ms Batzeli very much for her report.
CzechEvropa je v Africe přítomná už dlouho, a to v pozitivním i negativním smyslu slova.
Europe's presence in Africa has a long history, both positive and negative.
CzechKód sledování také automaticky zjišťuje klíčová slova, která návštěvník vyhledával.
The tracking code also automatically detects thekeywords that thevisitor searched on.
CzechKdyž se ale objeví vedle dalšího náhodného slova, může se stát něco špatného.
But if you present it along with another randomly chosen word, bad things can happen.
CzechNa začátku naší rozpravy bych chtěl požádat pana Barrosa, aby se ujal slova.
At the beginning of our discussion I would like to ask Mr Barroso to take the floor.
CzechSystém Windows vyhledá všechna slova vyskytující se za následujícími znaky:
When searching, Windows considers a new word to occur after any of these characters:
CzechHledaná klíčová slova můžete také kombinovat pomocí operátorů AND, OR a NOT.
You can also use the operators AND, OR, and NOT to combine search keywords.
CzechPomocí nástroje Doslovně můžete vyhledávat klíčová slova přesně tak, jak je zadáte.
With the Verbatim tool, you can search using the exact keywords you typed.