« spor » traduction en anglais

CS

« spor » en anglais

CS spor
volume_up
{masculin}

spor
volume_up
dispute {substantif}
There is no such thing as an 'apparent' dispute: a dispute is a dispute.
Spor ohledně platnosti mandátu poslance Evropského parlamentu: viz zápis
Dispute as to the validity of the mandate of a Member: see Minutes
Ovšemže mám na mysli hraniční spor mezi Slovinskem a Chorvatskem.
I am talking, of course, about the border dispute between Slovenia and Croatia.
spor (aussi: důsledek, emise, náklad, otázka)
volume_up
issue {substantif}
Velkým problémem jihokavkazského regionu je v tuto chvíli spor o výsledky voleb.
The big issue in the South Caucasus region at the moment is the dispute over election results.
A nakonec nám tu zbyl spor o to, zda toto přechodné období má být pětileté nebo osmileté.
Then there remained the issue as to whether five or eight years' grace should be allowed.
Spor ohledně banky Icesave tedy musí zůstat bilaterální záležitostí mezi Islandem, Spojeným královstvím a Nizozemskem.
That is why the Icesave dispute must remain a bilateral issue between Iceland, the UK and the Netherlands.
spor (aussi: boj, kolize, konflikt, neshoda)
volume_up
conflict {substantif}
Jedná se tedy o spor mezi skupinami, které jsou v přátelském vztahu.
This is a conflict between groups that are on friendly terms.
Jen vzpomeňme na spor mezi Ruskem a Ukrajinou, jehož následky pocítily miliony Evropanů.
Let us remember the conflict between Russia and Ukraine, suffered by millions of Europeans.
Pokud se snažíte změnit tento návrh ve spor mezi levicí a pravicí, činíte chybu.
When you try to turn this proposal into a conflict between left and right, you are wrong.
spor (aussi: kontroverze, polemika)
volume_up
controversy {substantif}
Dostupné statistiky jednání neusnadňují, ale patrně nás čeká obchodní spor.
The available statistics do not facilitate a discussion, but we may be facing a trade controversy.
Vyzývám všechny, aby projevili odpovědnost a tento zbytečný spor ukončili.
I call on everyone to be responsible and to put a stop to this unnecessary controversy.
Zadeváté, tento spor představuje více než pouhý rozpor mezi EU a Spojenými státy americkými.
Ninth: this controversy represents more than just a dispute between the EU and the United States.
spor (aussi: důvod, kauza, proces, příčina)
volume_up
cause {substantif}
Jednou z věcí je, že příčina sporu mezi Ruskem a Ukrajinou stále nebyla odhalena a vyřešena, a proto se celý spor může kdykoliv znovu rozhořet.
For one thing, the cause of the dispute between Russia and Ukraine has not been uncovered and resolved, and thus could flare up again at any time.
Zaprvé, jde o spor mezi Etiopií a Eritreou, který může být považován za jednu z hlavních příčin nestability v celém regionu.
First, there is a dispute between Ethiopia and Eritrea, which might be considered as one of the principle causes of instability in the whole region.
Zajímavým aspektem tohoto problému je to, zda tento spor povede muslimské partnery Číny v Africe, například Súdán, k přehodnocení jejich vazeb na tuto zemi.
One interesting aspect of this issue is whether this controversy will cause China's Muslim partners in Africa like Sudan to reassess their links to the country.
spor
volume_up
litigation {substantif}
Spor vedený před WTO a zadání zakázky spolu nemají nic společného.
The WTO litigation and the procurement have nothing to do with each other.
Urovnání skupinové žaloby ve sporu o Google Books Project ve Spojených státech má za cíl ukončit soudní spor, který trvá už čtyři roky.
The Google Books class action settlement concerns the Google Books Project in the United States and aims to conclude a litigation procedure which has been going on for over four years.
spor
volume_up
fight {substantif}
Pan Schulz během rozhovoru s paní Kosorovou řekl, že spor v Piranském zálivu by se dříve řešil válkou.
During the conversation with Mrs Kosor, Mr Schulz said that the dispute in the Gulf of Piran would previously have been settled by fighting a war.
spor (aussi: hádka, rozepře, rozpor, svár)
volume_up
quarrel {substantif}
Vím, že jde o dlouhodobý spor mezi Evropským parlamentem a Komisí.
This is long-standing quarrel between the European Parliament and the Commission, I know.
Diplomatický spor je proto naší poslední starostí.
The diplomatic quarrel is therefore the least of our worries.
spor (aussi: narážka)
volume_up
strife {substantif}
spor (aussi: roztržka)
volume_up
spat {substantif}
spor (aussi: neshoda)
volume_up
discord {substantif}
spor
volume_up
feud {substantif}
spor (aussi: neshoda, názor, tvrzení)
volume_up
contention {substantif}
spor (aussi: hádka, komplikace, otrava, potyčka)
volume_up
hassle {substantif} [fam.]
spor
volume_up
go-round {substantif}

Exemples d'usage pour « spor » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechKaždý obchodní spor by měl být urovnán nalezením transparentního a vyváženého řešení.
Any commercial disputes should be settled by seeking transparent, balanced solutions.
CzechTento spor se stává akademickou záležitostí, protože ryb výrazně ubylo.
That argument is becoming academic because the fish have effectively disappeared.
CzechJe malou útěchou, že tito důchodci by svůj spor v Lucemburku vyhráli.
It is small consolation that these pensioners would win their case in Luxembourg.
CzechVe stále větší a větší míře jde o spor hospodářský, o ekonomickou diskuzi.
It has become more and more an economic debate, an economic argument.
CzechV mé zemi probíhá velký spor ohledně výstavby nové uhelné elektrárny v Kingsnorthu.
In my own country there is a big argument about building one new coal-fired power station at Kingsnorth.
CzechJe třeba zaměřit se na jednání a musí být vyřešen názorový spor s Řeckem ohledně názvu.
Negotiations must come into view, and the difference of opinion with Greece over the name must be resolved.
CzechMy v Parlamentu už několik dní vedeme spor s Radou.
We in Parliament have been at odds with the Council for some days now.
CzechS Radou jsme měli spor v souvislosti s komitologickým postupem.
We had disputes with the Council on comitology procedure.
CzechNaštěstí dnes byl tento spor vyřešen ve prospěch kompletního financování z rozpočtu Společenství.
Fortunately today this argument has been settled in favour of complete financing from the Community budget.
CzechTento spor se vede léta a je třeba rozhodnout: Makedonie se nazývá Makedonie.
This row has been going on for years, and the decision has to be taken: Macedonia is called Macedonia is called Macedonia.
CzechJak už jsem zmínil, tento spor je již jen akademickou otázkou.
CzechSpor se již nyní vede o to, zda mohou polemizovat o tom, zda je inflační cíl nastaven správně.
We can already hear arguments as to the Ministers' ability to debate whether or not the inflation target is set correctly.
CzechTento spor si netroufám ani nemohu rozhodnout.
CzechUž dávno nejde jen o spor ohledně klimatu.
CzechSpor mezi Airbusem a Boeingem před WTO (rozprava)
CzechSpor je o její výši a podmíněnost autorizace pojišťovnou v zemi původu.
There are differences of opinion over the level of reimbursement and conditions of authorisation by an insurance company in one's country of origin.
CzechNejde o spor Rady s Parlamentem.
CzechZa druhé, spor se neustále točí kolem počtu týdnů. v současné době je průměrná délka mateřské dovolené stanovena na čtrnáct týdnů.
Secondly, the debate revolves around the number of weeks. Currently, the average leave period is set at 14 weeks.
CzechKdyby navíc Evropská unie dokázala urovnat spor mezi Tureckem a Kyprem, domnívám se, že by Řecko ušetřilo další 2 % HDP.
Furthermore, if the European Union could arbitrate between Turkey and Cyprus, I believe we would save Greece 2% of its GDP.
CzechProtikladný postoj Německa ohledně Libye a italsko-francouzský spor o uznání schengenských víz jsou toho důkazem.
The contrary position of Germany over Libya and Italian and French disagreement over the recognition of Schengen visas proved this.