« tvoření » traduction en anglais

CS

« tvoření » en anglais

CS tvoření
volume_up
{neutre}

tvoření
volume_up
creating {substantif}
Tito dobrovolníci a učitelé jsou společně velmi oddaní tvoření nové generace světových, ekologických vůdců.
And together these volunteers and the teachers are deeply committed to creating a new generation of global, green leaders.
tvoření (aussi: budování, dílo, kreace, stvoření)
volume_up
creation {substantif}
Krása je přizpůsobivý efekt, který rozšiřujeme a zintenzivňujeme při tvoření a kochání se uměleckými díly a zábavou.
Beauty is an adaptive effect, which we extend and intensify in the creation and enjoyment of works of art and entertainment.
tvoření (aussi: formování, tvarování, tváření)
volume_up
forming {substantif}

Exemples d'usage pour « tvoření » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechPsychologové znají negativní důsledky tvoření pobídek na cokoli už po 30 let.
Psychologists have known about the negative consequences of incentivizing everything for 30 years.
CzechPředkládám vám, že hmota, která se vyvíjí, je živá, a to nám dává myšlenku tvoření vývojeschopné hmoty.
I propose to you that matter that can evolve is alive, and this gives us the idea of making evolvable matter.
Czech. ~~~ Jsme tvořeni hvězdným prachem.
CzechSkutečně jsme v pravém slova smyslu tvořeni hvězdným prachem.
CzechJak se od nás liší, jaké odlišné kroky podstoupí při tvoření budoucnosti Číny nebo, ve větším měřítku, celého světa?
How are they different, and what are the differences they are going to make to shape the future of China, or at large, the world?
CzechDnes ji používám k tvoření trvalých, vzdouvajících se úchvatných tvarů velkých jako běžné budovy v městech po celém světě.
Today, I'm using it to create permanent, billowing, voluptuous forms the scale of hard-edged buildings in cities around the world.
CzechA uvolnili tak nejmocnější sílu, která je na této planetě známa, což je lidská spolupráce -- síla tvoření a ničení.
And they unlocked the most powerful force ever known on this planet, which is human cooperation -- a force for construction and destruction.
CzechTo nám umožní přestavět evropský kontinent a povzbudit naši mládež, aby se aktivně zapojila do tvoření naší společné budoucnosti.
This will enable us to rebuild the continent of Europe and encourage young people to become actively involved in shaping our common future.
CzechV první miliardtině sekundy začalo působit Higgsovo pole a kvarky, gluony a elektrony, kterými jsme tvořeni, získali hmotu.
In about the first billionth of a second or so, the Higgs field kicked in, and the quarks and the gluons and the electrons that make us up got mass.
CzechNejčastěji se projevuje v čelisti a má za následek bolesti, ztrátu zubů, tvoření bolestivě ostrých okrajů rozrušené kostní tkáně a odštěpování kousků kostí.
The results can be pain, loose teeth, sharp edges of free-lying bone tissue and the breaking off of small parts of bone.
CzechV roce 1962, kdy vyšlo "Silent Spring" (Tiché jaro) od Rachel Carson, myslím, že pro lidi jako jsem já, ve světě tvoření věcí, kanárek v dole nezpíval.
In 1962, with Rachel Carson's "Silent Spring," I think for people like me in the world of the making of things, the canary in the mine wasn't singing.
CzechJen tím, že půjdeme ve stopách našich předků, můžeme být věrní dědictví EU a učinit to, že se nevyhnutelné stane nemyslitelným - a to je to, co tvoření míru znamená.
Only by following in the footsteps of our forefathers can we be faithful to the EU's inheritance and make the inevitable inconceivable - and that is what peacemaking means.