« tvořit » traduction en anglais

CS

« tvořit » en anglais

CS tvořit
volume_up
{verbe}

Zadruhé: tato ekologie sdílení potřebuje svobodu, ve které lze tvořit.
Number two: This ecology of sharing needs freedom within which to create.
Jsou to právě mladí lidé, kteří budou tvořit budoucnost EU a podílet se na ní.
It is precisely young people who will create and participate in the EU's future.
Lidé mají duchovní potřebu tvořit jen pro tvorbu samu.
People have a spiritual need to create, quite simply for the sake of creating.
BONUS bude v souvislosti s těmito budoucími investicemi tvořit část programu.
BONUS will form part of the platform for this investment in the future.
Tento přístup, o kterém hovořím, musí tvořit základ této strategie.
This is the approach which I consider must form the basis of this strategy.
Lidská práva a základní demokratické svobody musí tvořit základ této nové dohody.
Human rights and basic democratic freedoms must form the basis of this new agreement.
tvořit (aussi: improvizovat)
tvořit (aussi: improvizovat)

Exemples d'usage pour « tvořit » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechNavíc nejméně 60 % zaměstnanců této nové služby budou tvořit úředníci EU.
Moreover, at least 60% of the staff of this new service will be EU officials.
CzechTato řešení spolu s řadou dalších budou v budoucnu tvořit základ rozvíjejících se odvětví.
These and many other solutions will be the essential growth sectors of the future.
CzechLidé začali tvořit hudbu speciálně pro diskotéky a pro ony aparatury.
People began to make music specifically for discos and for those sound systems.
CzechPodle odhadů bude tento druh odpadu do roku 2020 tvořit až 12,3 milionů tun.
It is estimated that such waste will reach 12.3 million tonnes by 2020.
CzechV tomto okamžiku jsem začal tvořit to, co nazýváme školou Tinkeringu.
This is the exact moment that I started creating something called Tinkering School.
CzechVíme, že země, které mají dvoustranné vztahy mohou tvořit rámec rodiny.
We know that countries which have bilateral relations can have the family connection.
CzechMěli bychom vědět, co chceme s tímto fondem dělat a jak jej chceme tvořit.
We should know what we want to do with this fund and how to set it up.
CzechTakové chování nemůže tvořit základ Společenství nebo naší integrace.
This kind of behaviour cannot be the basis of Community or our integration.
CzechVybraná fotka bude tvořit pozadí hlavní stránky aplikace Fotky.
The photo you picked will be the background on the main page of the Photos app.
CzechZemědělství musí tvořit jádro rozvojových politik Evropské unie.
Agriculture must be at the heart of the European Union's development policies.
CzechDiplomaté navržení členskými státy mají tvořit jenom třetinu celého sboru.
Diplomats put forward by the Member States are to make up only one third of the whole corps.
CzechAle připadá jim úplně normální používat počítače, internet, tvořit videa a tak dále.
But they find it completely obvious to use computers, websites, make videos, so on and so forth.
CzechMusíme zdvojnásobit své úsilí; mladí lidé musí tvořit jádro našich evropských politik.
We must redouble our efforts; we must put young people at the centre of our European policies.
CzechZ tohoto důvodu je klíčové zajistit, že se bude tvořit prozíravá politika.
For this reason, ensuring prudent fiscal policy-making is key.
CzechEvropský GNSS mají tvořit dva programy: EGNOS a Galileo.
The European GNSS is conceived to consist of two programmes: EGNOS and Galileo.
CzechNaléhám na vás, abyste se jí chopili, abychom nepromarnili příležitost tvořit světové dějiny.
I urge you to get to grips with it so as not to miss this opportunity to make world history.
Czech(Smích) A tak jsme přestali tvořit modely a Francis pokračoval ve své práci na proteinech.
(Laughter) And so we didn't build any models, and Francis sort of continued to work on proteins.
CzechKontrola změny klimatu a přizpůsobování se této situaci musí tvořit základ Lisabonské strategie EU.
Controlling climate change and adapting to it must be central to the EU's Lisbon Strategy.
CzechAlternativou bude, že právníci budou nadále politiku tvořit za nás.
The alternative is that the lawyers go on making policy for us.
CzechA tak Crick a já jsme začali tvořit modely a já se naučil trochu chemie, ale ne dost.
And so Crick and I, you know, started building models, and I'd learned a little chemistry, but not enough.