« učinit » traduction en anglais

CS

« učinit » en anglais

CS učinit
volume_up
{verbe}

1. général

Vytyčili jsme si cíl učinit evropskou politiku jednodušší a transparentnější.
Our stated goal is to make agricultural policy simpler and more transparent.
Musím také učinit krátké prohlášení k včerejšímu Mezinárodnímu dni žen.
I also have a brief statement to make on yesterday's International Women's Day.
Jakmile bude tato studie proveditelnosti k dispozici, můžeme učinit rozhodnutí.
Once that feasibility study is available, we can then make a decision.
V souvislosti s dovozem zboží musí dovozce učinit řadu úkonů.
Importers must perform a number of tasks in connection with imports of goods.

2. formel

učinit (aussi: dělat, jednat, konat, prospívat)
To nejmenší, co můžeme učinit a co bychom i učinit měli, je navýšit kapacitu fondu.
So the minimum we can and should do is to increase the capacity of the fund.
To je jedna z věcí, které by Komise učinit měla, avšak samozřejmě tak neučiní.
That is the one thing the Commission should do, but of course they will not.
Za těchto okolností musíme my, jako Evropský parlament, něco učinit.
In those circumstances we, as the European Parliament, must do something.

Exemples d'usage pour « učinit » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechNení na nikom z nás diktovat komukoliv, jaká zlepšení je nebo není možné učinit.
It is not up to us to dictate to anybody what advances can and cannot be made.
CzechJedním z mnoha opatření, které lze učinit, je evropský trh s rizikovým kapitálem.
A European venture capital market is just one of many measures that can be taken.
CzechJsme přesvědčeni, že toto je další důležité rozhodnutí, které Rada musí učinit.
We believe that this is another important decision that the Council must take.
CzechZadruhé musíme učinit kroky rovněž ohledně mezinárodních finančních institucí.
Second, we need to see action on the international financial institutions as well.
CzechVeřejný ochránce práv navrhl učinit výjimku přístupu k utajovaným materiálům.
The Ombudsman has proposed to lift the secrecy exception for access to a file.
CzechUnie musí učinit kroky, jimiž by zvýšila svoji kapacitu integrovat nové země.
The Union must take steps to increase its capacity to integrate new countries.
CzechMá-li program Marco Polo naplnit své cíle, musíme jej učinit přitažlivějším.
For the programme to achieve its aims, Marco Polo II must be made more attractive.
CzechDomnívám se, že Evropská komise tomu musí učinit přítrž dřív, než bude pozdě.
I think that the European Commission must put a stop to this before it is too late.
CzechRozumím těmto problémům a my nyní musíme učinit nějaké shrnutí a nalézt řešení.
I understand the problems, and we have to find a synthesis and a solution.
CzechBude potřeba učinit politické rozhodnutí, až na něj budou členské státy připraveny.
The political decision will have to be made when the Member States are ready for it.
CzechSnad bude mít nový komisař novou možnost učinit v této oblasti nějaké kroky.
Perhaps a new Commissioner will have a new opportunity to take action in this area.
CzechOblast Sahelu lze učinit bezpečnou pouze zlepšením situace místního obyvatelstva.
The Sahel region can only be made secure by improving the situation of the population.
CzechMusíme změnit svou rozvojovou politiku, učinit zemědělskou výrobu potravin prioritou.
We need to change our development policy, making food agriculture a priority.
CzechMusíme učinit přítrž tomuto procesu dříve, než se ze snu stane noční můra.
Before this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.
CzechToto jsou první kroky, které bychom měli učinit, ale měli jsme je učinit už dávno.
These are the first steps we should be taking, but they are long overdue.
CzechŘecko je povinno učinit nezbytná opatření, avšak nikoli za pomoci dvoustranných půjček.
Greece has to take the measures which are necessary, but not with bilateral loans.
CzechNejjednodušším způsobem, jak to provést, by bylo učinit 20% cíl bezodkladně závazným.
Making the 20% target binding without delay would be the simplest way of doing that.
CzechMusíme z tohoto režimu potravinové pomoci učinit do budoucna trvalý nástroj.
We need to put this food aid scheme on a permanent footing for the future.
CzechJednalo se o preventivní opatření, které se rozhodla učinit irská vláda.
It was a precautionary measure that the Government of Ireland decided to take.
CzechMusíme se těmto možnostem vyhnout a určit oblasti, kde je potřeba učinit další kroky.
We have to avoid these trajectories and identify the issues requiring further action.