« ustanovení » traduction en anglais

CS

« ustanovení » en anglais

CS ustanovení
volume_up
{neutre}

ustanovení (aussi: opatření, poskytnutí, zajištění)
volume_up
provision {substantif}
Žádné ustanovení není určeno k řešení kompetenčních sporů negativních.
There is no provision intended to deal with negative conflicts of jurisdiction.
Návrh například neobsahuje ustanovení o sankčních mechanismech.
For example, there is no provision at all for sanction mechanisms.
Je rovněž třeba vypracovat ustanovení o zlepšení životních podmínek obětí.
Provision also needs to be made for improving the living conditions of victims.
ustanovení (aussi: navázání, zakládání)
volume_up
establishing {substantif}
Ustanovení a udělování označení "evropské dědictví" zasluhuje zvláštní pozornost.
Establishing and awarding the European Heritage Label is an initiative that deserves special attention.
27 členských států podalo oficiální žádost o ustanovení posílené spolupráce.
27 Member States have submitted official requests with a view to establishing enhanced cooperation.
Ve smlouvách máme ustanovení o vytvoření společného azylového systému EU a o řádném sdílení zátěže mezi členskými státy.
We have provision in the treaties for establishing a single EU asylum system and proper burden-sharing between Member States.
ustanovení (aussi: nařízení, předpis, stanovy, statut)
volume_up
statute {substantif}
Nezávislost centrální banky dále zajišťují ustanovení Statutu o funkčním období členů rozhodovacích orgánů ECB.
The Statute's provisions on security of tenure for members of the ECB's decision-making bodies further safeguard central bank independence.
Až příliš často také čekáme, dokud tisk nepředhodí skandál veřejnosti a nevyprší ustanovení o promlčení trestného činu.
Moreover, all too often, we wait until the press drags a scandal into the public arena and the statute of limitations has run out on offences.
Navržený statut obsahuje jednoznačné ustanovení, podle něhož se účast zaměstnanců uskutečňuje v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
The proposed statute contains an unambiguous provision, according to which employee participation takes place in accordance with national legal regulations.
ustanovení (aussi: jmenování, rande, schůzka, setkání)
volume_up
appointment {substantif}
Zdůrazňuje význam zavedení nových ustanovení a uskutečnění prvních jmenování.
It highlights the importance of implementing the new provisions and making the first appointments.
Cílem tohoto odvrácení pozornosti je skrytí podřízenosti vůči imperialistickým cílům EU, Spojených států a NATO a vůči jejich ustanovení se za arbitry.
This diversion is designed to conceal their subjugation to imperialist aims and the appointment of the EU, the USA and NATO as arbiters.
Hlasovala jsem pro tuto zprávu, i když poněkud nerozumím důvodům pro ustanovení veřejného ochránce práv spotřebitelů a prostředkům kolektivního odškodnění.
I voted in favour of the report even though I am confused as to the appointment of the Consumer Ombudsman and the means of collective redress.
ustanovení (aussi: jmenování)
volume_up
designation {substantif}
ustanovení
volume_up
enactment {substantif}
Interinstitucionální dohody sice nemění ustanovení primárního práva, ale v tomto případě vztahy mezi orgány EU vyjasňují.
Although the interinstitutional agreements do not alter the enactment of primary law, in this case, they clarify relations between EU institutions.
Zvláště vítám zapojení Evropského parlamentu do tohoto rozhodovacího procesu jako důsledek přijetí ustanovení Lisabonské smlouvy.
I welcome, in particular, the involvement of the European Parliament in this decision-making process as a consequence of the enactment of the Treaty of Lisbon provisions.

Exemples d'usage pour « ustanovení » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechZ toho důvodu je zahrnutí ustanovení o revizi do směrnice věcí zdravého rozumu.
For that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
CzechUsnesení však obsahuje několik ustanovení, která by jeho součástí být neměla.
However, the resolution contains several provisions which should not be included.
CzechNeustále vytváříme nové časové plány, percentuální podíly, nařízení a ustanovení.
There are always new timetables, more percentages, new regulations and stipulations.
CzechDo navrženého kompromisního balíčku byla zařazena některá klíčová ustanovení.
Certain key provisions have been included in the proposed compromise package.
CzechDoufám, že tato ustanovení skutečně přispějí k vyřešení problému s dopravními zácpami.
These will hopefully make a real contribution towards easing congestion problems.
CzechTato ustanovení by v žádném případě neměla mít nepříznivý dopad na cestující.
In no circumstances should these provisions impact negatively on passengers.
CzechZdá se, že jedinou ochranou jsou ustanovení směrnice o vysílání pracovníků.
The only protection, it seems, are the provisions of the posted workers directive.
CzechPotřebujeme právní ustanovení upravující práva jednotlivců při používání internetu.
We need legal provisions regulating individuals' rights to use the Internet.
CzechPtám se sama sebe, zdali bychom měli nyní vyloučit některá ustanovení z bodu 12.
I ask myself whether we should really be ruling out certain things now in paragraph 12.
CzechŘešení týkající se navracení také obsahuje ustanovení o společných návratových letech.
The work relating to return also includes provisions on joint removal flights.
CzechPodporuji návrh směrnice, která harmonizuje vnitrostátní ustanovení v této oblasti.
I support the draft directive harmonising national provisions in this area.
CzechMáme zde rezoluci Rady bezpečnosti číslo 1860 a je nutno dodržovat její ustanovení.
We have here Security Council Resolution 1860 and we must comply with its provisions.
CzechToto ustanovení je spojeno s určitými výhradami a zásadně omezuje rozsah těchto aktů.
It does so with special reservations and severely restricts the scope of such acts.
CzechVětšina zemí jednoduše spoléhá na ustanovení zákoníku práce nebo na smluvní právo.
Most countries simply rely on general provisions of either labour law or contract law.
CzechZpravodaj připravil velmi kritickou analýzu nezávazných právních ustanovení.
The rapporteur has provided a very critical analysis of non-binding legal provisions.
CzechČlenské státy však mají politickou odpovědnost dodržovat jeho ustanovení.
However, the Member States have a political commitment to abide by its provisions.
CzechPřesto afghánská ústava obsahuje ustanovení o právu na svobodu projevu.
Yet the Afghan constitution contains a clause on the right to freedom of speech.
CzechKonec konců, smyslem tohoto nařízení je dále vylepšit všechna stávající ustanovení.
After all, this regulation is intended to further improve all the existing provisions.
CzechTyto dohody nemohou změnit ustanovení primárního práva, ale často je vyjasňují.
These agreements cannot alter the provisions of primary law but they often clarify them.
CzechPrávě proto jsem podal pozměňující návrh, který zavádí takovéto ustanovení.
It was for this reason that I tabled an amendment introducing such a clause.