« v čele » traduction en anglais

CS

« v čele » en anglais

volume_up
v čele {adv.}

CS v čele
volume_up
{adverbe}

v čele
Vaše přítomnost v čele Rady je již zárukou rozhodnosti.
Your presence at the head of the Council is already a guarantee of determination.
Teprve se uvidí, zda noví lidé v čele EU v tomto případě prokáží svou hodnotu.
It remains to be seen whether the new people at the head of the EU will prove their worth in this case.
Dovolte mi, abych zároveň vysvětlil, že v čele Europolu stojí nyní velmi schopný Brit.
May I also clarify that the head of Europol is now a British man of great quality.

Traductions similaires pour « v čele » en anglais

v préposition
celé adjectif

Exemples d'usage pour « v čele » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechZnovu bych se chtěla zmínit o otázce lesnictví v celé této éře klimatických změn.
Again, I want to mention the issue of forestry in this whole climate change era.
CzechLegitimní používání střelných zbraní hraje v celé Evropské unii důležitou roli.
The legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.
CzechPotřebné prohlášení jsem však učinil a vysvětlil v něm fakta celé záležitosti.
However, I issued the necessary statement and explained the facts of the matter.
CzechJsem si skutečně jist, že v oblasti environmentálních politik stojíme v čele.
I really believe that we are leaders where environmental policies are concerned.
CzechJe v našem vlastním zájmu, aby v celé této oblasti zavládl trvalý mír a demokracie.
It is in our own interests that lasting peace and democracy should prevail there.
CzechChronický nedostatek orgánů v celé Evropě způsobuje 60 000 zbytečných úmrtí.
Chronic shortages of organs across Europe are causing 60 000 unnecessary deaths.
CzechPo vyslechnutí této rozpravy si myslím, že v tom spočívá podstata celé problematiky.
From listening to the debate, I think that is the essence of what has been said.
CzechPrezident ECB Trichet poprvé v čele zasedání Rady guvernérů 6. listopadu 2003
President Trichet chairing his first Governing Council meeting on 6 November 2003
CzechJá mám jenom tři poznámky, protože v celé té diskuzi tady bylo hodně řečeno.
I have only three comments, since much has been said here already in the debate.
CzechNevidím žádny důvod pro to, aby se tento postup neuplatňoval v rámci celé Unie.
I see absolutely no reason why this should not apply across the whole of the Union.
CzechJsme svědky frustrace milionů příjemců finančních prostředků v celé Evropské unii.
We see the frustration of millions of beneficiaries throughout the European Union.
CzechA v této místnosti jsou celé řetězce neuronů, které spolu vzájemně komunikují.
And there is whole chains of neurons around this room, talking to each other.
Czech. - Musíme použít zelenou ekonomiku k tvorbě pracovních míst v celé EU.
in writing. - We must use the green economy to create jobs throughout the EU.
CzechPokud jde otázky rovného postavení mužů a žen, stála Evropská unie vždy v čele.
The European Union has always led the way when it comes to gender equality.
CzechPotřebujeme stejné kontrolní mechanismy pro stejná rizika v celé Evropské unii.
We need the same controls for the same risks throughout the European Union.
CzechProč nemáme v celé Evropě tolik moderní infrastruktury, kolik bychom měli mít?
Why do we not have as much modern infrastructure throughout Europe as we should have?
CzechJsem si jistý, že výsledky rozsáhlejšího průzkumu v celé Evropě by byly stejné.
I am sure that a broader survey in Europe would generate the same results.
CzechV celé Evropské unii funguje systém včasného varování pro kontaminované potraviny.
There is an early warning system throughout the European Union for contaminated food.
CzechMusí jít o přístup v celé šíři, kdy spolu různé politické oblasti úzce spolupracují.
It must be a holistic approach, where different policy areas work closely together.
CzechMusíme si neustále v rámci celé EU vyměňovat osvědčené postupy v této oblasti.
We must continuously exchange good practice in this area throughout the EU.