« vybudovat » traduction en anglais

CS

« vybudovat » en anglais

CS vybudovat
volume_up
{verbe}

vybudovat (aussi: budovat, postavit, stavět, vystavit)
Zakladatelé Evropy chtěli vybudovat Evropu především proto, aby vybudovali mír.
Above all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.
Jinými slovy: musíme vybudovat lepší, spravedlivější budoucnost pro příští generace.
In other words: we have to build a better, fairer future for later generations.
Nemůžeme vybudovat vnitřní trh, když nebudeme mít evropskou regulační politiku.
We cannot build an internal market without a European regulation policy.
To umožní postupně vybudovat širší základnu pro výzkumné činnosti v celé Evropě.
This will make it possible gradually to establish a broader base of research activities throughout Europe.
Chceme pomoci nejslabším regionům vybudovat lepší spojení.
We want to help the weakest regions to establish better connections.
V těchto zemích střední Asie, které jsou našimi sousedy, musíme vybudovat více zastoupení.
We need to establish more representations in these countries in Central Asia which are our neighbours.
Evropská unie musí vybudovat společný trh s elektřinou a trh se zemním plynem, aby zabezpečila dostupnost energie pro své občany.
The EU must build up a common electricity and gas market in order to protect its population's access to energy.
Tento Parlament poprvé vyzkoušel meziparlamentní konference a nalezl několik velmi praktických způsobů, jak vybudovat skutečnou parlamentní síť.
This Parliament has pioneered the use of inter-parliamentary conferences and has found some very practical ways to build up a real parliamentary network.
Samozřejmě to trvá určitou dobu - zabralo nějaký čas vybudovat všechny ty chyby a tendence v mysli, proto také zabere nějaký čas se jich zbavit.
Now, it takes time because we -- it took time for all those faults in our mind, the tendencies, to build up, so it will take time to unfold them as well.
Říkám to v přítomnosti komisaře pro rozvoj, protože víme, že GŘ pro rozvoj pomáhá vybudovat institucionální kapacity v těchto zemích.
I am saying this in front of the Development Commissioner and we know that the Development DG is helping to raise the institutional capacities of these countries.
vybudovat (aussi: postavit, vztyčit, ztopořit se)
Hnutí je jedinou stranou v Evropě, která dala vybudovat památník teroristům, usvědčeným ze zabíjení dětí.
The MRF is the only party in Europe that has erected a monument to proven terrorists who killed children.
vybudovat (aussi: postavit, vyvěsit)

Exemples d'usage pour « vybudovat » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechTo nám umožní vybudovat mocnou, dynamickou a konkurenceschopnou Evropskou unii.
This will allow us to have a powerful, dynamic and competitive European Union.
CzechZávěrem bych chtěla říci, že důležité je vybudovat účinný a silný systém.
To conclude, what is important is to come up with an effective and robust system.
CzechTento vztah, pane předsedající, však musíme vybudovat na řadě pilířů.
However, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.
Czech(RO) Jedním z hlavních cílů Evropské unie je vybudovat nízkouhlíkové hospodářství.
(RO) One of the main objectives of the European Union is to develop a low-carbon economy.
CzechJe jasné, že pevný vztah s miminkem si nepotřebují vybudovat jen matky.
It is very clear that it is not just mothers who need to bond with a newborn child.
CzechJak víte, musíme veřejné finance znovu vybudovat na udržitelných základech.
As you know, we must rebuild public finances on sustainable foundations.
CzechProtože když jsem jel za Eileen, řekl jsem jí, že tohle chci vybudovat.
In the glass panels are 5,000 years of human imagination that are computer controlled.
CzechJedině tak můžeme tento systém vybudovat účinným způsobem z hlediska právních principů.
Only thus can we develop this system effectively from the standpoint of legal principles.
CzechTo nám umožní vybudovat v Evropě dynamické, multifunkční a udržitelné zemědělství.
This will enable us to achieve dynamic, multifunctional and sustainable agriculture in Europe.
CzechPřed určitou dobou jste oznámila, že chtějí vybudovat jakýsi druh čínského systému RAPEX.
Some time ago, you announced that they were going to set up a kind of Chinese RAPEX system.
CzechZároveň je však důležité vybudovat infrastrukturu čerpacích stanic.
However, it is also important to create a filling station infrastructure.
CzechVybudovat nové železniční infrastruktury a zavést systém ERTMS.
3. develop new rail transport infrastructures and implement the ERTMS.
CzechRozvinuté hospodářství nelze vybudovat s nevzdělanými pracovními silami.
A developed economy cannot be built by an uneducated workforce.
CzechZásadní problém je vybudovat politickou stabilitu v regionu, který sužují tři konflikty.
The fundamental problem is creating political stability in a region bogged down by three conflicts.
CzechJsme zde, abychom ukázali svou připravenost vybudovat Evropu, kterou od nás naši občané očekávají.
We are here today to show our commitment to the Europe which our citizens expect from us.
CzechNikdo zde neřekl, že chceme vybudovat Evropu proti národům.
Nobody here has said that we want to create a Europe against the nations.
CzechV této oblasti máme ještě mnoho práce, ale myslím, že se nám již podařilo vybudovat dobrý základ.
We have much work to do in that direction, but I think that a good foundation has been laid.
CzechMusíme vybudovat mechanismy na úrovni EU, které zajistí efektivnější sdílení nejlepších postupů.
We must set up mechanisms at EU level to ensure that best practice is shared more effectively.
CzechEvropa musí vybudovat sociální rámec, ale zároveň mít na paměti pravomoci členských států.
Europe must create a social framework, but at the same time consider the powers of the Member States.
CzechKonečně, je nutné vybudovat společnou evropskou železniční síť.
Finally, the unified European rail network must become a reality.