« ztratit » traduction en anglais

CS

« ztratit » en anglais

CS

ztratit {verbe}

volume_up
Pokud byste jej ztratili, mohli byste trvale ztratit přístup ke svým souborům.
If you lose it, you might permanently lose access to your files.
Poslední věc: nesmíme ztratit ze zřetele posílenou roli našeho Parlamentu.
Lastly, we must not lose sight of the enhanced role of our Parliament.
Zařízení Extender může ztratit spojení s počítačem z řady důvodů.
An Extender can lose its connection to the computer for a variety of reasons.

Exemples d'usage pour « ztratit » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechJe známo, že když má někdo poškozený gyrus fusiformis, může ztratit schopnost rozpoznávat tváře.
When images are formed, a higher part of the visual cortex is involved in the temporal lobe.
CzechDůvěra je velmi křehká věc a trvá dlouho, než ji získáme zpět, ačkoliv ji můžeme ztratit v okamžiku.
Confidence is a very fragile thing and it takes a long time to recover it and it can be gone in a flash.
CzechTento pružný přístup nesmí ztratit svůj cíl: naše města.
This flexible approach must not skip a course: our cities.
CzechMůžete se ponořit do stratosfěry a přesně ztratit tu rychlost a pak se vrátit zpět na vesmírnou stanici.
You can dive into the stratosphere, and precisely dissipate that velocity, and come back out to the space station.
CzechZtratit tento led je jako ztratit půdu na zahradě.
CzechV tuto chvíli nesmíme v otázce směrnice o obnovitelných zdrojích - a ovšem celého klimatického balíčku - ztratit odvahu.
At this point we must keep our nerve on the Renewables Directive - as indeed on the entire climate package.
CzechŠtrasburk nechtěl ztratit tuto instituci.
CzechJinak by se některá velmi cenná práce, která se nesoustředí v Parlament mohla ztratit, protože by byla neviditelná.
Otherwise some very valuable work that is not concentrated in Parliament could be lost because it would be invisible.
CzechRozhodující je však časové hledisko, pokud nechceme ztratit současnou příležitost pro družicové pohyblivé systémy.
However, timing is of the essence if we do not want to miss the current window of opportunity for mobile satellite systems.
CzechMohli bychom tak ztratit celý rok!
CzechKolik majetku musíme ztratit?
CzechTurecko si nemůže dovolit ztratit další rok reforem a musí prokázat pokrok a nikoli regresi v dodržování demokratických zásad.
Turkey cannot afford another wasted year on reforms and we need to see progression, not regression, in meeting democratic principles.
CzechPokud používáte set top box, může se ztratit jeho synchronizace s aplikací Media Center a to může způsobit, že aplikace Media Center nahraje nesprávný kanál.
If you're using a set-top box, it can get out of sync with Media Center, so that Media Center records the wrong channel.
CzechJsou velmi slibné, ale zároveň jejich využíváním podstupujeme obrovské riziko, že velmi mnoho ztratíme, ztratit můžeme dokonce víc, než si můžeme dovolit.
The hold a lot of promise but at the same time by using them we run the huge risk of losing a lot, losing perhaps more than we can afford.
CzechJestliže nechcete ztratit nárok na dávky v nezaměstnanosti, vraťte se do země, která dávky vyplácí, dříve, než vám nárok zanikne.
If you want to keep your entitlement to the unemployment benefits, be sure to return to the country paying your unemployment benefits before or on the day your entitlement expires.
CzechLíbily se mi jemné detaily, které propůjčovaly mé práci, ale chtěla jsem je zvětšit - změnit je z něčeho, na co se můžete dívat na něco, v čem se můžete ztratit.
I liked the fine detail it gave my work, but I wanted to make them larger -- to shift from being an object you look at to something you could get lost in.
CzechJak zdůraznil úřadující předseda, i když ve válce vyhrajeme všechny bitvy, přesto můžeme ztratit bitvu nejdůležitější, a tou je bitva o mír.
As pointed out by the President-in-Office, this is because all the battles in a war may be won, but the most important battle can still be lost, which is the battle for peace.
CzechPokud například vyprazdňujete Koš jen občas, protože nechcete ztratit soubory, které možná jednou budete chtít obnovit, můžete zvětšit maximální velikost úložiště Koše.
For example, if you rarely empty the Recycle Bin because you want to avoid discarding files you might someday want to recover, you can increase the maximum storage size of the Recycle Bin.