« zvýšit » traduction en anglais

CS

« zvýšit » en anglais

CS zvýšit
volume_up
{verbe}

zvýšit (aussi: přibývat, vzrůstat)
Musíme zvýšit transparentnost odborných kvalifikací a celoživotního vzdělávání.
We need to increase the transparency of vocational qualifications and lifelong learning.
Samozřejmě musíme zvýšit účinnost a bezpečnost těchto energetických zdrojů.
Of course we must increase the efficiency and safety of these energy sources.
Zakázání antivirového nebo antispywarového softwaru může zvýšit riziko pro zabezpečení.
Disabling antivirus or antispyware software might increase your security risk.
To nám pomůže zvýšit úroveň vzájemného porozumění a vzájemného propojení.
That will help us raise the level of mutual understanding and interconnection.
Jejím úkolem je zvýšit informovanost veřejnosti o vážné povaze tohoto problému.
It is intended to raise public awareness of the serious nature of this problem.
Takové reformy umožňují členským státům zvýšit potenciální růst a zaměstnanost.
Such reforms enable Member States to raise potential growth and employment.
Může dodat podnět celé politice rozšiřování a zvýšit její úspěšnost.
It may give impetus to the entire enlargement policy and enhance its success.
Měli bychom zlepšit platy vyučujících a zvýšit význam učitelského povolání.
We should improve the remuneration of teachers and enhance the importance of the teaching profession.
Informační a komunikační technologie mohou zvýšit, a nepochybně i zvýší, kvalitu života a sebeúctu mezi staršími lidmi.
ICT can and will no doubt enhance quality of life and self-respect among the elderly.
Pokud nechceme spoléhat pouze na přistěhovalectví, musíme zvýšit míru porodnosti.
If we do not want to rely solely on emigration, we need to boost the birth rate.
Toto je proto nástroj, který by mohl zvýšit důvěru a porozumění na obou stranách.
This is an instrument, therefore, that could boost confidence and understanding on both sides.
(smích) Je tu ještě jeden způsob jak může orgasmus zvýšit plodnost.
(Laughter) There's another way that orgasm might boost fertility.
Svou pomoc pro Afriku musíme zintenzivnit a musíme zvýšit její efektivitu.
We must intensify our aid for Africa, and make it more effective.
Země by však měla zvýšit úsilí v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti.
Nevertheless, the country should intensify efforts in the field of renewable energy and energy efficiency.
A za čtvrté by Evropská unie měla zvýšit úsilí o vybudování účinného hospodářství s nízkými emisemi.
Fourthly, the European Union should intensify its efforts at building an efficient low-emission economy.
zvýšit (aussi: urychlit, vystupňovat)
Potřebujeme rychlý start procesu realizace a musíme zvýšit své úsilí.
We need to kick-start the process and step up our efforts.
Potřebujeme zvýšit úsilí při realizaci systémů včasného varování.
We need to step up work to implement early warning systems.
Konečně musíme zvýšit svůj závazek k zemím Arabské ligy.
Finally, we need to step up our own engagement with the Arab League countries.
Souhlasím, že je vhodné zvýšit účinnost postupu tím, že rozhodnutí výboru budou srozumitelnější a přístupnější.
I agree that it is advisable to heighten the efficiency of the procedure by making committee decisions clearer and more accessible.
Nejenže se tam mohou ocitnout ve fyzickém nebezpečí, ale také mohou zvýšit nestabilitu situace a tlak na mizící zdroje.
Not only can they find themselves in physical danger there but they can also add to the instability of the situation and pressure on diminishing resources.
Všechny právní předpisy v této oblasti musejí zabránit vytvoření jakékoliv nové byrokratické zátěže, která by mohla dále zvýšit stávající náklady.
Any legislation in this field must avoid the creation of any and all new administrative bureaucracy, which could add to already existing costs.
Je dobrá pro spotřebitele, je dobrá pro zaměstnanost, a jak jste správně řekl, má potenciál zvýšit naši obchodní výměnu s Koreou o dalších 19 miliard.
It is good for consumers, it is good for jobs and, as you rightly say, it has a potential to add 19 billion to our trade flows with Korea.
zvýšit

Exemples d'usage pour « zvýšit » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechVe zprávě pana Gyürka se také správně uvádí, že se finanční podpora musí zvýšit.
Mr Gyürk's report also rightly indicated that financial support must be increased.
CzechV případě kvalitního monitoringu Parlament určitě umožní Komisi tuto částku zvýšit.
If we have good monitoring, then Parliament will allow the Commission to go up.
CzechEvropa sama musí diverzifikovat zdroje energie a zvýšit zabezpečení dodávek.
Europe, for its part, must diversify energy sources and improve supply security.
CzechVěřím, že toto nařízení pomůže zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
I believe that this regulation will help to improve safety for all road users.
CzechToto jsou tři zdroje, jejichž pomocí můžeme v konečném výsledku zvýšit účinnost.
These are the three sources where I see we can gain more efficiency in the final result.
CzechDalší informace naleznete v tématu Jak lze zvýšit ochranu počítače před viry?.
For more information, see How can I help protect my computer from viruses?
CzechTo by mělo zvýšit efektivitu na letištích EU, aniž by byla ohrožena ochrana.
This should improve efficiency at EU airports without compromising security.
CzechJsem přesvědčená, že naší důležitou úlohou je zvýšit odbornou činnost žen.
I believe that increasing women's professional activity is an important issue.
CzechPrvní otázka zní, jak ušetřit více energie a zvýšit energetickou účinnost?
The first question is how do we improve energy-saving and energy efficiency?
CzechMomentálně nejsou schopni brát si další půjčky nebo zvýšit produktivitu.
Currently, they are not able to take out further loans or to improve productivity.
CzechTyto snahy musí být koordinovány s cílem co nejvíce zvýšit účinnost této podpory.
These efforts must be coordinated in order to maximise the effectiveness of this support.
CzechJe třeba zvýšit podporu vytváření pracovních míst s právy a důstojnými mzdami.
What is needed is increased support for the creation of jobs with rights and decent wages.
CzechMám několik návrhů, jak bez zbytečných nákladů zvýšit efektivitu misí.
I have a few suggestions on how missions can be made effective without undue cost.
CzechTento přístup umožňuje zvýšit právní jistotu všech zúčastněných subjektů.
This approach means that legal certainty can be improved for all concerned.
CzechZaprvé nemůžeme podpořit opatření, jehož cílem je poskytnout EU pravomoci zvýšit daně.
Firstly, we cannot support a measure which seeks to give tax-raising powers to the EU.
CzechMusíme jednoduše zvýšit její úroveň a využívat jí, když nemáme jinou možnost.
We simply have to improve it and use it when there is no other choice.
CzechSamozřejmě to znamená, že potřebujeme zvýšit úroveň znalosti jazyků.
This means of course that we need to upgrade the level of knowledge of languages.
CzechTady je potřeba pokuty drasticky zvýšit, zejména u opakovaných deliktů.
Fines here need to be drastically increased, especially for repeat offences.
CzechSamotný model krachuje, a vy přesto chcete zvýšit velikost fondu nouzové pomoci.
The model itself is failing and yet what you want is to double the size of the bail-out fund.
CzechSamozřejmě že toto je pouze jeden z příkladů, jak lze zvýšit produktivitu.
Of course these productivity gains can be drawn already on this example.