« zvednout » traduction en anglais

CS

« zvednout » en anglais

CS zvednout
volume_up
{verbe}

Můžete, prosím, zvednout ruku všichni, kdo máte děti?
Can I please just see a raise of hands for how many of you have children in this room today?
Svým studentům vždy říkám: "Pokud zrovna hrajete klamavou kadenci, nezapomeňte zvednout obočí, aby to všichni věděli."
I always tell my students, "If you have a deceptive cadence, be sure to raise your eyebrows.
Zisky lze zvednout krátkodobě tak, že vedení ve společnostech zvýší míru rizika prostřednictvím nižšího vlastního kapitálu.
Profits can be increased in the short term by the management raising the risk level in the companies by means of lower equity.
Bylo velmi těžké je zvednout, ale abych byl upřímný, bylo ještě těžší je tam nechat!
It was very difficult to lift, but to be honest it was even more difficult to leave it!
Provádíme toto s gelem, takže můžete zvednout gelový materiál.
And we actually do this with a gel so that you can lift the gel material.
Ale ve skutečnosti nemusí, protože se to zvládne zvednout samo.
But he doesn't need to, because it manages to lift itself up on its own.
zvednout (aussi: vyzvednout, zachytit, získat)
Lékaři, kteří nebojují, umělci, studenti, muži, kteří odmítnou zvednout zbraně -- tihle všichni jsou také vyloučeni od jednacích stolů.
The doctors who are not fighting, the artists, the students, the men who refuse to pick up the guns, they are, too, excluded from the negotiating tables.
Potřebujeme Radu, Parlament, Unii, v níž může zvednout telefon kdokoli v Radě, protože je schopen poskytnout kompetentní odpověď a kompetentní řešení.
We need a Council, a Parliament, a Union in which anyone can pick up the phone at the Council, because he or she is able to give a competent answer and a competent solution.
Ačkoliv jsme se přeli o nelisabonské aspekty zprávy, tak co se týče lisabonských aspektů, odvedl Richard Corbett skvělou práci a mně skutečně už jen stačilo zvednout taktovku.
Although we have had controversy over the non-Lisbon aspects of the report, Richard Corbett did an excellent job in terms of the Lisbon aspects and I really only had to pick up the baton.
zvednout (aussi: vyvýšit)
zvednout (aussi: zdvihnout)
zvednout
zvednout (aussi: dávit se, zdvihnout)
zvednout (aussi: zdvihnout)
zvednout (aussi: vytlačit, vztlačit)
zvednout
Myslím si, že se všemi problémy ve vědě, jednou z nejlepších věcí, kterou můžeme udělat, je zvednout víko, ohmatat si mechanismy a zahledět se do nich.
And I think, with all of the problems in science, one of the best things that we can do is to lift up the lid, finger around in the mechanics and peer in.
zvednout (aussi: vzlétnout)

Exemples d'usage pour « zvednout » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechCož ale ve skutečnosti nepotřebuje, protože, se znovu dokáže sám zvednout.
But it doesn't really need it, because it, again, sort of manages to pull itself up.
CzechA i když to není tak výmluvné - a to není - může vám to zvednout náladu na celý den.
And even if it's not that eloquent -- and it's not -- it can still really make your day.
CzechDostanu tu hodnou paní v prádelně, která vždy ví jak zvednout náladu.
I'll get that lady at the laundromat who always seems to know what being nice is.
CzechA nyní, ti z vás, komu je víc než 25, můžete zvednout ruku, pokud na ní nosíte hodinky?
Now, those over 25, could you put your hands up if you're wearing your wristwatch?
CzechPane předsedající, nebyl jsem si toho vědom - domníval jsem se, že stačí v pravou chvíli zvednout ruku.
Mr President, I was unaware of that - I thought you could just wave at the appropriate moment.
CzechMůžete zvednout ruku, jestli nosíte brýle nebo čočky, nebo jste absolvovali laserovou korekci?
Could you put your hand up if you wear glasses or contact lenses, or you've had laser refractive surgery?
CzechPodle sady cílů EU se procento pro potřeby pomoci má zvednout na 0,7 % HDP, a to do roku 2015.
According to the EU targets set, the percentage figure for aid needs to rise to 0.7% of GNP by the year 2015.
CzechA někdo by se měl zvednout a říci: "Jednou z těch frustrujících věcí je, že to byla zjednodušující diskuze."
And someone stood up to say that one of the frustrating things is that it's been a simplistic debate.
CzechMá-li Evropa "zvednout těžké břemeno" a provést takovou zásadní změnu, musí pro to mít správné nástroje.
If Europe is to do the 'heavy lifting' to deliver such fundamental change, it needs the right tools to do that job.
CzechPane předsedající, máte nepochybně pravdu, že jako předsedající se můžete zvednout ze židle a zasedání se přeruší.
Mr President, it is undoubtedly true that you, as President, could leave the chair and the Assembly would be suspended.
CzechJá bych zde musela zvednout ruce obě.
CzechA co takhle problém spočívající v tom, jak zvednout šachovou figurku, obratně s ní zacházet a položit ji zpátky na šachovnici?
What about the problem of picking up a chess piece, dexterously manipulating it and putting it back down on the board?
CzechZisky lze zvednout krátkodobě tak, že vedení ve společnostech zvýší míru rizika prostřednictvím nižšího vlastního kapitálu.
Profits can be increased in the short term by the management raising the risk level in the companies by means of lower equity.
CzechA i když je třeba máme vypnuté, v každé chvíli, kdy se díváme, jak naše dítě kazí fotbal, se taky sami sebe ptáme: "Neměl bych zvednout ten telefon?
And even if they're all shut off, every minute that we're watching our kid mutilate a soccer game, we are also asking ourselves, "Should I answer this cell phone call?