Vietnamien | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... giống với... ở chỗ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... và... khác nhau ở chỗ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

.....라고 말하고 싶습니다.
Tôi cho rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Tôi thấy rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
제 생각에는, ...
Cá nhân tôi cho rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel
저의 관점에서는, ...
Theo quan điểm của tôi...
Utilisé pour donner un avis personnel
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Tôi mang quan điểm rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Tôi tin rằng... bởi vì...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
반대로, ...
Trái lại,...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
한편으로는 ...
Một mặt,...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
다른 한편으로는 ...
Mặt khác,...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
... 에도 불구하고, ...
Mặc dù...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
... 한 사실에도 불구하고,
Mặc dù/Bất chấp...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
부수적으로, ...
Nhân tiện/Nhân thể...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
게다가, ...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé