Suédois | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Jag håller helt med om att ...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
I motsats till ..., ... visar ...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... na rozdíl od... je/jsou...
... till skillnad från ... är...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... liknar ... när det gäller ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... a... se liší, pokud jde o...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
První... na rozdíl od druhého...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Řekla bych, že...
Jag skulle säga att ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Zdá se mi, že...
För mig verkar det som att ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Podle mého názoru...
Enligt min åsikt ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Z mého pohledu...
Från min synpunkt sett ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Jsem toho názoru, že...
Jag är av den uppfattningen att ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Nelze popřít, že..., ale ...
Visserligen ... men ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Nelze popřít, že..., nicméně...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Naopak/Naproti očekávání...
Tvärtom ...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Na jedné straně...
Å ena sidan ...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Na druhé straně...
Å andra sidan ...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Navzdory...
Trots ...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Navzdory tomu, že...
Trots att ...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Vědecky/Historicky vzato...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
Mimochodem...
För övrigt/Förresten ...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Dessutom ...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé