Vietnamien | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
ฉันยอมรับว่า...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... giống với... ở chỗ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... và... khác nhau ở chỗ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

ฉันจะพูดว่า...
Tôi cho rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
ดูเหมือนว่า...
Tôi thấy rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
ในความคิดเห็นของฉัน...
Cá nhân tôi cho rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel
ในความคิดเห็นของฉัน...
Theo quan điểm của tôi...
Utilisé pour donner un avis personnel
ในความคิดเห็นของฉัน...
Tôi mang quan điểm rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
ยอมรับ...แต่...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
ในทางตรงกันข้าม...
Trái lại,...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
ในอีกด้านหนึ่ง...
Một mặt,...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
ในอีกด้านหนึ่ง...
Mặt khác,...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
ถึงแม้ว่า...
Mặc dù...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
ถึงแม้ว่า...
Mặc dù/Bất chấp...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
โดยบังเอิญ...
Nhân tiện/Nhân thể...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
นอกจากนี้...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé