Coréen | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
..., trái với/khác với..., lại (là)...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... giống với... ở chỗ...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... và... khác nhau ở chỗ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Tôi cho rằng...
.....라고 말하고 싶습니다.
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Tôi thấy rằng...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Cá nhân tôi cho rằng...
제 생각에는, ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Theo quan điểm của tôi...
저의 관점에서는, ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Tôi mang quan điểm rằng...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Utilisé pour donner un avis personnel
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Tôi tin rằng... bởi vì...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Trái lại,...
반대로, ...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Một mặt,...
한편으로는 ...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Mặt khác,...
다른 한편으로는 ...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Mặc dù...
... 에도 불구하고, ...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Mặc dù/Bất chấp...
... 한 사실에도 불구하고,
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
Nhân tiện/Nhân thể...
부수적으로, ...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
게다가, ...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé