Hindi | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
..., trái với/khác với..., lại (là)...
... की तुलना मे, ... ... है.
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... giống với... ở chỗ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... và... khác nhau ở chỗ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Tôi cho rằng...
मेरा मानना है कि...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Tôi thấy rằng...
मुझे लगता है कि...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Cá nhân tôi cho rằng...
मेरी राय है कि...
Utilisé pour donner un avis personnel
Theo quan điểm của tôi...
मेरे दृष्टिकोण से
Utilisé pour donner un avis personnel
Tôi mang quan điểm rằng...
मेरा मानना है कि
Utilisé pour donner un avis personnel
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Tôi tin rằng... bởi vì...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
यह सच है कि..., लेकिन...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
यह सच है कि..., लेकिन...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Trái lại,...
इसके विपरीत
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Một mặt,...
एक तरफ से...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Mặt khác,...
दूसरी तरफ से
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Mặc dù...
इन... के होते हुए भी...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Mặc dù/Bất chấp...
इन... के होते हुए भी...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
Nhân tiện/Nhân thể...
वैसे...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
इसके अतिरिक्त...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé