Thaïlandais | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
ฉันยอมรับว่า...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... giống với... ở chỗ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... và... khác nhau ở chỗ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Tôi cho rằng...
ฉันจะพูดว่า...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Tôi thấy rằng...
ดูเหมือนว่า...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Cá nhân tôi cho rằng...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Utilisé pour donner un avis personnel
Theo quan điểm của tôi...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Utilisé pour donner un avis personnel
Tôi mang quan điểm rằng...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Utilisé pour donner un avis personnel
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Tôi tin rằng... bởi vì...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
ยอมรับ...แต่...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Trái lại,...
ในทางตรงกันข้าม...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Một mặt,...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Mặt khác,...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Mặc dù...
ถึงแม้ว่า...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Mặc dù/Bất chấp...
ถึงแม้ว่า...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
Nhân tiện/Nhân thể...
โดยบังเอิญ...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
นอกจากนี้...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé