Néerlandais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

We opened this paper by noting…
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Utilisé comme résumé de la thèse
The foregoing discussion has attempted to…
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
The hypotheses were tested with data covering…
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
To sum up…
Samengevat ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
In summary, …
Samenvattend ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
All in all…
Al met al ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
By and large…
Over het geheel ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
…leads us to the conclusion that…
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
The arguments given above prove that…
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
We can see then, that…
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
All of this points to the fact that…
Alles wijst erop dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Understanding...can help reveal…
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
On balance…
Over het geheel genomen ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Utilisé pour exprimer le but de la thèse