Vietnamien | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Utilisé comme résumé de la thèse
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
لتلخيص ما سبق...
Tóm lại...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
إجمالاً، ...
Tóm lại...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
إجمالا...
Về tổng thể...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Nhìn chung...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
نستطيع أن نرى أنّ...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
... có thể giúp chứng tỏ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
في نهاية الأمر...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse