Thaïlandais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

我们以说明...开始这篇论文
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Utilisé comme résumé de la thèse
前面的讨论旨在...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
假设被...方面的数据验证
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
总结来说,...
สรุปทั้งหมด...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
归纳一下,...
โดยสรุป...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
总之,...
ทั้งหมด...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
总体而言,...
โดยภาพรวมแล้ว...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...让我们得出...的结论
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
上述论据证实...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
我们可以看出...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
所有这些都指向...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
了解...可以帮助揭示...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
权衡一下,...
โดยสมดุลแล้ว...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
因此,我们的论点是有一些因素...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
显然,我们提出的部分主张并不独特...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Utilisé pour exprimer le but de la thèse