Vietnamien | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

我们以说明...开始这篇论文
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Utilisé comme résumé de la thèse
前面的讨论旨在...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
假设被...方面的数据验证
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
总结来说,...
Tóm lại...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
归纳一下,...
Tóm lại...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
总之,...
Về tổng thể...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
总体而言,...
Nhìn chung...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...让我们得出...的结论
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
上述论据证实...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
我们可以看出...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
所有这些都指向...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
了解...可以帮助揭示...
... có thể giúp chứng tỏ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
权衡一下,...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
因此,我们的论点是有一些因素...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse