Thaïlandais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Utilisé comme résumé de la thèse
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
요약하면, ...
สรุปทั้งหมด...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
요약하면, ...
โดยสรุป...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
대체로, ...
ทั้งหมด...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
대체로, ...
โดยภาพรวมแล้ว...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
모든 것을 고려하여, ...
โดยสมดุลแล้ว...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Utilisé pour exprimer le but de la thèse