Vietnamien | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Utilisé comme résumé de la thèse
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
요약하면, ...
Tóm lại...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
요약하면, ...
Tóm lại...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
대체로, ...
Về tổng thể...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
대체로, ...
Nhìn chung...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
... có thể giúp chứng tỏ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
모든 것을 고려하여, ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse