Anglais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
We opened this paper by noting…
Utilisé comme résumé de la thèse
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
The foregoing discussion has attempted to…
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
The hypotheses were tested with data covering…
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Podsumowując, ...
To sum up…
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
W podsumowaniu, ...
In summary, …
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
W sumie...
All in all…
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Ogólnie...
By and large…
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...prowadzi do wniosku, że...
…leads us to the conclusion that…
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
The arguments given above prove that…
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Widzimy więc, że...
We can see then, that…
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
All of this points to the fact that…
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Understanding...can help reveal…
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
On balance…
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Utilisé pour exprimer le but de la thèse