Coréen | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Utilisé comme résumé de la thèse
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Podsumowując, ...
요약하면, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
W podsumowaniu, ...
요약하면, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
W sumie...
대체로, ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Ogólnie...
대체로, ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...prowadzi do wniosku, że...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Widzimy więc, że...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
모든 것을 고려하여, ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Utilisé pour exprimer le but de la thèse