Russe | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Мы начали доклад с того, что...
Utilisé comme résumé de la thèse
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Последующее обсуждение было попыткой...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Podsumowując, ...
Подводя итог...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
W podsumowaniu, ...
Подводя итог...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
W sumie...
В целом...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Ogólnie...
В общем...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...prowadzi do wniosku, że...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Widzimy więc, że...
Таким образом мы видим, что...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Все это указывает на то, что...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
В балансе...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse