Suédois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Utilisé comme résumé de la thèse
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypoteserna testades med data från ...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Podsumowując, ...
Sammanfattningsvis ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
W podsumowaniu, ...
För att sammanfatta ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
W sumie...
Till slut...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Ogólnie...
I stort sett/På det stora hela ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...prowadzi do wniosku, że...
... leder oss till slutsatsen att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumenten ovan visar att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Widzimy więc, że...
Vi kan då se att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Allt detta pekar på att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
På det hela taget ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse