Chinois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
Utilisé comme résumé de la thèse
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Till slut...
总之,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
På det hela taget ...
权衡一下,...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Utilisé pour exprimer le but de la thèse